Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy, będącej zakładem pracy chronionej, z przychodu uzyskanego z tytułu oprocentowania udziałów członkowskich nie podlega przekazaniu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W zaskarżonym przez Ministra Sprawiedliwości wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu przyjęte zostały następujące ustalenia. Spółdzielnia Inwalidów "P." w W. zwróciła się do urzędu skarbowego o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 227.978 zł, którą w latach 1993-1996 pobrała z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej członków Spółdzielni i przekazała ...

Przychody z działalności gospodarczej

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 926 z 1997r. ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2003 r. w sprawie opodatkowania części umorzonej w 2003 r. pożyczki udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy ...

Skala podatkowa

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2003 r. uzupełnione w dniu 10.03.2003 r. w sprawie możliwości odliczenia wydatków poniesionych w 2002 r. na spłatę pożyczki udzielonej ze środków PFRON przeznaczonej na zakup samochodu osobowego wykorzystywanego dla potrzeb niepełnosprawnego dziecka, Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatk ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodu w wysokości należnych (nie zapłaconych ) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki ...

Koszty uzyskania przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 05.05.2003 r. (data wpływu do Urzędu 05.05.2003 r.) w sprawie interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr ...

Czy pomimo osiągnięcia straty Spółka powinna, wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, które nie wiążą się z działalnością statutową (wolną od podatku) wykazać w poz. 45 deklaracji CIT-2 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i uiścić należny podatek ?

Zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) - wolne od podatku są dochody podatników w części przeznaczonej na cele statutowe (między innymi ochronę zdrowia) lub inne cele określone w tych przepisach. W myśl przepisów o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niektórych ...

1. Czy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów refundowane przez Urząd Pracy koszty wynagrodzeń i składek ZUS ? Czy refundacja ww. kosztów powoduje powstanie przychodów podatkowych ? 2. Czy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów refundowane przez PFRON koszty wynagrodzeń i składek emerytalnych pracowników niepełnosprawnych ? Czy refundacja ww. kosztów powoduje powstanie przychodów podatkowych?

Zgodnie z powyższym przepisem dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych (refundacja kosztów osobowych pracodawcy, tj. części wynagrodzeń i składek emerytalnych) bez względu na źródło, z którego pochodzą, otrzymane przez pracodawcę nie prowadzącego zakładu pracy chronionej, stanowią przychód z działalności gospodarczej opodatkowany podatkiem dochodowym. Powyższe oznacza, że z dniem otr ...

1. Czy otrzymane przez pracodawcę dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podst. art.26 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (..) będzie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.p. oraz 2. Czy koszty wynagrodzenia osób niepełnosprawnych sfinansowane z PFRON będą kosztem uzysk.przych.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w dniu 11 lutego 2004r. (data otrzymania przez Urząd Skarbowy) dotyczącego : 1) opodatkowania przychodu pochodzącego z dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. ...

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy ryczałty samochodowe wypłacane niepełnosprawnym pracownikom na podstawie par. 2 pkt 12 lit. m rozporządzenia z 31.12.1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są zwolnione z opodatkowania od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W związku ze złożonym zapytaniem w dniu 25.02.2004 r. uzupełnionym 05.03.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosparawnych (Dz. U. z ...

Czy w przypadku, gdy spółdzielnia mieszkaniowa, przeznaczająca dochody na działalność statutową, ponosi wydatki z tytułu wpłat na PFRON, ta część dochodów, która odpowiada wpłatom na PFRON jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?

Z przedstawionego stanu faktuycznego wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa ponosi koszty z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spółdzielnia nie prowadzi działalności gospodarczej, a uzyskane dochody przeznacza na działalność statutową. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) różnica ...

Generowanie strony w 2 ms