Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Biorąc pod uwagę, iż podatnik miał prawo przypuszczać, iż zgodnie z załącznikami do obwieszczenia Ministra Finansów z 31 marca 1995 usługi solarium są zwolnione od VAT - uznać należy, że takie właśnie działania podatnika były podejmowane w zaufaniu do organów państwa z poszanowaniem zasady spójności systemu prawa - w przypadku, gdy do danego podatnika nie były indywidualnie kierowane wyjaśnienia wskazujące na opodatkowanie usług stawką 22%, to rozliczenie przez podatnika tych usług jako zwolnionych nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe oraz kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam: Usługi świadczone przez solaria według obowiązującej do 31 marca 1995 r. Klasyfikacji Usług sklasyfikowane są w podbranży 89102 "Usługi kosm ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. stosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług weterynaryjnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Usługi weterynaryjne były klasyfikowane w Klasyfikacji Usług obowiązującej do 31 marca 1995 r. w podbranży 42.102 "usługi sanitarno-wet ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że wyroby ujęte w grupie PKWiU 33.10.17 "sztuczne stawy, przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne, sztuczne zęby, protezy dentystyczne, protezy innych części ciała gdzie indziej nie sklasyfikowane" są objęte stawką podatku VAT 0% zgodnie z załącznikiem nr 2 poz. 34 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące stosowania stawek VAT do sprzedaży kosiarek spalinowych o symbolu PKWiU 29.32.20 (do 31.12.2002r. SWW 0824) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku (Dz. U. Nr 213 poz. 1803) zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na pod ...

Zwolnienia przedmiotowe

W związku ze złożonym w dniu 07.04.2003 r. wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług, świadczenia usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, Urząd Skarbowy w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), in ...

dot. "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej"

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2002 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.08.2002 r.) uzupełnione w dniu 6.09.2002 r., informuje: Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym usługi świadczone przez solaria zaliczone do gałęzi KWiU 93.04.10 „usługi związane z popr ...

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21.03.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na sprzedaż bułki tartej (symbol PKWiU 15.82.13-90.00, poprzedni symbol SWW 2421-92, stawka podatku VAT 7%) Urząd Skarbowy w Star ...

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem odnośnie stawki podatku od towarów i usług z tytułu wykonania budowy oświetlenia ulicznego, prace geodezyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego przez wykonawcę oświetlenia. Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju uprzejmie informuje: 1. Budowa oświetlen ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2003 r. znak: ZOZ KS/13/03 informuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części będące przedmiotem czynności określonych w art. 2 ustawy, które ...

Stawki podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, działając na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2003 roku dotyczące stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży surowca, jakim jest drewno surowe nie obrobione, zaszeregowane wg PKWiU pod symbolem 02.01.1, informuje: Zgodnie z § 66 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r ...

Generowanie strony w 6 ms