Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość celna

Jaką stawką podatku ma być opodatkowana prowizja otrzymywana od firmy niemieckiej (zleceniodawcy) za wyszukiwanie klientów na terenie Polski. Jeżeli dojdzie do transakcji to prowizja podatnika będzie wliczona w wartość celną importowanych towarów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. (data wpływu 09.03.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: z treści pisma wynika, że zamierza Pani świadczyć usługi polegające na wyszukiwan ...

Czy zarachowanie w koszty uzyskania przychodów zakupów towarów z importu w oparciu o kurs waluty, który wynika z dokumentu SAD jest prawidłowe?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy-z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w kontekście pism Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik Nr PR/423/13/03/JA z dnia 18.09.2003 r. oraz Nr PR/423/23/03/JA z dnia 17.11.2003 r., stanowiących pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowe ...

Czy prowizja od kontrahenta zagranicznego jest eksportem usług i jaką stawką powinna być opodatkowana?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2003 r. (wpływ 23.12.2003 r., uzupełniające do pisma z dnia 3.11.2003 r., wpływ 12.11.2003 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje: Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatk ...

Zapytanie podatnika dotyczy opodatkowania zakupionego wraz z tomografem komputerowym oprogramowania (stanowiącego integralną część tego urządzenia). Tomograf został zakupiony we Francji w grudniu 2003 r. a podatnik dokonał zgłoszenia celnego, zapłacił cło i należny podatek VAT od importu ww. urządzenia.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegał eksport i import towarów. Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o VAT podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli podatnik włączył do wartości celnej wartość to ...


Na jakich zasadach można dokonać korekty podatku naliczonego przy imporcie towarów w przypadku udzielenia rabatu przez kontrahenta zagranicznego?

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.07.2003 r. uprzejmie informuje. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku nale ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług winien być opodatkowany import usługi transportu towarów odbywający sie na trasie Chiny-Polska?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Strony nr KF/34/2005 z dnia 24.01.2005 r. (doręczony w dniu 25.01.2005 r.), uzupełniony następnie w dniu 14.02.2005 r. z zakresu podatku od towarów i usług nie potwierdza stanowiska prz ...

Podatnik nabywa od dostawców z UE towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jak należy rozliczać usługi ( np. transportu) związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 20.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza,że prze ...

Czy Spółka ma obowiązek rozliczyć podatek VAT z tytułu zakupu towaru z firmy amerykańskiej i niemieckiej w przypadku gdy towar nie został przemieszczony na terytorium kraju, lecz poza terytorium Wspólnoty i gdy transport ten odbywa się na trasie UE-USA, zaś firma w USA na wartość wykonanych usług na tym towarze wystawia fakturę będącą podstawą rozliczenia podatku VAT z tytułu towaru sprowadzonego z USA ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 13.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione w ...

Rozliczenie zakupu licencji od podmiotu z USA na nośniku jako importu towaru.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Generowanie strony w 38 ms