Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: preferencyjna stawka amortyzacji

Czy Spółka w roku obrotowym trwającym od października 2003 r. do września 2004 r. może w dalszym ciągu stosować tę samą stawkę amortyzacyjną na podstawie art. 16k ust. 4 ustawy dla nowo nabytych środków trwałych z grupy 3-6 klasyfikacji, czy też może ją stosować tylko do końca roku kalendarzowego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 16 grudnia 2003 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje: z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w roku podatkowym trwającym od 01.10.2002 r. do 30.09.20 ...

Stosowanie współczynnika podwyższającego stawkę amortyzacyjną dla środków trwałych wymagających szczególnej sprawności technicznej.

Zgodnie z art. 16 i ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z 2000 r. Dz.U. nr 54 , poz.654 z późn. zm.) odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j – 16ł , dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Przy ustalaniu okresu amort ...

Według jakich zasad ustalać stawkę amortyzacyjną od wynajmowanego budynku i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że podatniczka jest właścicielką budynku, który jest wynajmowany na cele biurowo-handlowo-magazynowe od 1995 r. (z przerwami). Z dniem 01.01.2003r. budynek został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych, ustalono indywidualną stawkę amortyzacyjną – 10 % dla używanych środków trwałych. W 2003 roku wynajem trwał 6 miesięcy. W miesiącu sierpniu ...

Pytanie podatnika dotyczy stosowania w roku 2003 i latach następnych, podwyższonych stawek amortyzacyjnych w przypadku, gdy zakład położony jest na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, na podatawie wykazu gmin według rozporządzenia na rok 2002.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 25.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczące możliwości stosowania w 2003 r. i nadal w 2004 r. podwyższonych stawek amortyzacyjnych przez podatników prowadzących działalność na terenie powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym albo zagrożonych strukturalną ...

Czy można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanych domków letniskowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik informuje, że: z pisma jednostki wynika, że spółka w ramach działalności turystycznej i socjalnej zakupiła używane ...

Czy kupno i odsprzedaż firmie zajmującej się recyklingiem tłuszczów przepracowanych z cukierni i piekarni podlega opodatkowaniu stawką 0% przy stosowaniu klasyfikacji wyrobu według grupowania w PKWIU 15.41.11-90.40 (zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. VAT - poz. 6)?

Z pisma wynika, że Firma odsprzedaje zakupione wcześniej pochodzące z piekarni i cukierni tłuszcze przepracowane kwalifikując owe produkty do PKWiU 15.41.11 – 90.40 stosując w oparciu o ten symbol podobnie jak przy zakupie stawkę VAT 0%. Firma wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy z prośbą o potwierdzenie tej stawki i grupowania wyrobu do podanego symbolu w PKWiU. Naczelnik Urzędu ...

Czy i jakie dowody wykorzystywania urządzeń ponad pół roku musi posiadać Spółka, aby mogła zastosować indywidualną stawkę amortyzacji środków trwałych?

Zgodnie z art. 16j ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż ...

dotyczy amortyzacji budynku niemieszkalnego

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, w związku z Pana wnioskiem z dnia 19.03.2004 r. (uzupełnionym w dniu 25.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie pod ...

W jaki sposób należy ustalić wysokość stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z wydłużeniem okresu trwania umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej w trybie przepisów ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych?

Jak wynika ze złożonej przez spółkę umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, od dnia 1.01.2001 r. zostało jej oddane przedsiębiorstwo państwowe do odpłatnego korzystania. Nastąpiło to na mocy art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o komercjalizacji. W umowie tej Skarb Państwa zobowiązał się, z zastrzeżeniem określonych warunków, do przeniesienia na spółkę własności przedmiotu umowy oraz prawo wiecz ...

Jaką stawką należy opodatkować refakturowanie usług pocztowych?

dot: informacji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 26.07.2004 r., nr PP-II/443/B/04/AL w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uzupełnia zawartą w ni ...

Generowanie strony w 5 ms