Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ciężar trwały

Czy podatnik ma prawo do odliczania renty sporządzonej w formie aktu notarialnego zawartej w 2000 r. w latach następnych, jeżeli zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującą od 01.01.2001 r. skreśleniu uległ pkt 1 w art. 26 ust. 1?

Z przestawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż na podstawie umowy renty z dnia 18.04.2000 r. dokonywał on odliczeń od dochodu wypłacanych na rzecz rentobiorcy świadczeń pieniężnych. Powyższe odliczenie realizowane było połowy roku 2000. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w ...

Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej, z tytułu posiadanego stałego obciążenia finansowego w postaci comiesięcznych alimentów płaconych na rzecz byłej żony i córki zgodnie z postanowieniem o ugodzie sądowej.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 26 października 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104) został skreślony przepis art. 26 ust. 1 pkt. 1 w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku otrzymane przez podatnika w 2004 roku od małżonka, na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w ................. z dnia 26 listopada 2001 roku, sygnatura akt ......, świadczenie pieniężne w kwocie 800,- złotych miesięcznie - do przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

1. Opis stanu faktycznego Pismem z dnia 25.06.2005 roku, które wpłynęło do tut. Organu dnia 28.06.2005 roku, zwróciła się Pani do tut. Organu z zapytaniem, czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku otrzymane przez Panią w 2004 roku od małżonka, na podstawi ...

Czy w związku z niżej opisanym stanem faktycznym mam prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego za rok 1999 i 2000 oraz uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 16.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: złożenia korekt zeznań podatkowych za rok 1999 i 200 ...

Generowanie strony w 8 ms