Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rata leasingowa

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli pismem z dnia 7.10.03 r. (znak: US. I-415/6/50/2003), ponieważ jest ona nieprawidłowa. W przepisach art. 23a – 23k ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku d ...

Czy do kosztów uzyskania przchodów można zaliczyć opłaty dot. leasingu operacyjnego jeżeli w fakturze wykazano odrębnie kwotę spłaty kapitału i część odsetkową?

Pismem z dnia 23.02.2004 r. (data złożenia w US-26.02.2004 r.) zwróciliście się Państwo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów korzystającego opłat dot. leasingu operacyjnego, w przypadku gdy finansujący powołując się na art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości określa w fakturze odrębnie kwotę spłaty ...

W 2001 roku została zawarta umowa leasingu operacyjnego. Czy w związku z rozwiązaniem umowy przed upływem okresu na który została zawarta należy wyksięgować z kosztów raty leasingowe? Czy jest możliwość wcześniejszego wykupu samochodu za pozostałą wartość i przejęcia go na stan środków trwałych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 02 lutego 2004. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego), uzupełnione pismem z dnia 09 marca 2004r., biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje: W świetle uregulowań zawartych ...

Czy w związku z utratą przedmiotu leasingu różnica pomiędzy wartością przedmiotu leasingu pozostałą do zapłacenia, a wartością odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową, zapłacona Leasingodawcy może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na pismo z dnia 17.02.2004 r. (data wpływu 19.02.2004 r.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje: z przedstawionego w piśmie Spółki stanu faktycznego ...

Czy w przypadku zawartych umów leasingu finansowego i operacyjnego w których wartość netto przedmiotu leasingu, wartość czynszu inicjalnego oraz wartość opłaty administracyjnej ustalone były w złotówkach i w walucie obcej jednostka prawidłowo wprowadziła do ewidencji środków trwałych wartość początkową środka trwałego oraz czy w prawidłowej wysokości zalicza do kosztów uzyskania przychodów opłacane raty odsetkowe oraz zapłacone opłaty leasingowe ?

Z przedstawionego w piśmie stanu w przedmiotowej sprawie oraz załączonych umów wynika, że Przedsiębiorstwo .................. posiada zawarte umowy dotyczące odpłatnego używania środków trwałych nazwane przez podatnika umową leasingu finansowego – umowa z dnia 8 grudnia 2000r. i leasingu operacyjnego – umowa z dnia 23 października 2000r., w których wartość netto przedmiotu leasingu, wartość czynsz ...

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu opłata leasingowa z tytułu odpłatnego używania samochodu osobowego w związku z administrowaniem wynajmowanymi nieruchomościami?

Ze stanu faktycznego wynika, że podatnik uzyskuje dochody z tytułu wynajmowania prywatnych nieruchomości, zarówno na cele mieszkalne jak i na cele niemieszkalne. Nieruchomości położone są w różnych dzielnicach miasta Poznania, co wiąże się z koniecznością częstego ich wizytowania, dokonywania drobnych napraw (które podatnik wykonuje we własnym zakresie) oraz egzekwowania należności . Stosownie do ...

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej prowizji przygotowawczej oraz pierwszej raty leasingowej przed używaniem przedmiotu leasingu.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zmianie informacji udzielonej przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 16.01.2004 r. Nr PD.423/01/04 dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej prowizji przygotowawczej oraz pier ...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w ratach leasingowych, jeśli samochód uległ wypadkowi i czasowo nie jest użytkowany ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie w odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2004r. (uzupełniono dnia 19.02.2004r.), zawierające żądanie do udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w części ...

Czy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego takie jak: czynsz inicjalny, opłata manipulacyjna, bieżące koszty eksploatacyjne, raty leasingowe?

Odpowiadając na pismo z dnia 3.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 4.03.2004 r.) w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat ustalonych w umowie leasingu operacyjnego (czynsz inicjalny, opłata manipulacyjna, bieżące koszty eksploatacyjne, raty leasingowe) ponoszonych przez korzystającego, w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...

Czy istnienieje obowiązek rejestracji umowy leasingu dotyczącej pojazdu samochodowego, w związku z nową ustawą VAT, do dnia 14.05.2004 r. przez Kantor Wymiany Walut niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT?

W świetle art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w wyniku rejestracji umowy leasingu, przedmiotem której jest samochód, w stosunku do którego przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującym przed dniem 1 maja 2004r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku na ...

Generowanie strony w 5 ms