Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dotacja przedmiotowa

Czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych dotacja przedmiotowa do sprzedawanego kwalifikowanego materiału siewnego wykorzystywanego do siewu lub sadzenia w 2003 r. - otrzymana na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 oraz załącznika Nr 1 cz. V pkt 1 lit c do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowyzch dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 65 poz. 595 ze zm.)?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnienie to w myśl przepisu art. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zr ...

W 2003 r. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego były m.in. dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządowych np. dla szkół niepublicznych. Jednocześnie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy wydatki i koszty sfinansowane z dotacji nie uważało się za koszty uzyskania przychodów. Po zmianie ustawy na 2004r. pkt 47b art. 21 ust. 1 został uchylony - w tej sytuacji zapytuję czy dotacje te są nadal zwolnione.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004 r , Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia , że: na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) - zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b i 48 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób ...

Czy dotacja otrzymana w 2004 r. z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego przez podatnika prowadzącego przedszkole niepubliczne, wobec zmieniających się przepisów podatkowych, powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, czy powinna być ewidencjonowana nadal oddzielnie?

Pojęcie przychodów z działalności gospodarczej zdefiniowane jest w art. 14 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, pojęcie kosztów uzyskania przychodów – w art. 22 ustawy, zwolnienia z podatku dochodowego – w art. 21 ustawy, przedmiot opodatkowania – w art. 9 ustawy, a zasady prowadzenia podatkowej ks ...


Przedmiotem działalności spółki cywilnej jest prowadzenie baru mlecznego, który z uwagi na specyfikę wykonywanej działalności korzysta z przedmiotowej dotacji udzielanej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2000 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 116, poz. 1220). 1. Jaką stawką podatku należy opodatkować sprzedaż posiłków sprzedawanych w barach mlecznych korzystających z dotacji? 2. Jakie obowiązki w zakresie VAT rodzi otrzymanie dotacji?

Ad 1. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c znajdującego się w Rozdziale 2 pt. „Przepisy przejściowe i końcowe” ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do usług gastronomicznych z wyłączeniem: sprzedaży nap ...

Czy otrzymywana od Gminy przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji dopłata do świadczonych usług komunalnych, tj. dostawy wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz jaki wpływ mają dopłaty gminy na prawo do odliczania podatku naliczonego

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także inne czynności wymienione w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT obrót, ...


1. Czy w świetle przepisów obecnie obowiązującej ustawy o VAT rozliczenia z wlaścicielami zajmującymi lokale w zajętych przez gminę nieruchomościach prywatnych należy traktować jako sprzedaż opodatkowaną ?2. Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) stosowane przez nas rozwiązanie będzie prawidłowe :- w odniesieniu do lokali mieszkalnych, obciążamy najemców opłatą za najem lokalu zawierającą łącznie czynsz i opłatę za dostarczenie do lokalu media, oraz traktujemy ten obrót jako sprzedaż zwolnioną- w rzypadku lokali użytkowych obciążamy najemców czynszem oraz odrębnie świadczeniami traktując ten obrót jako opodatkowany zarówno w odniesieniu do czynszu jak i do świadczeń?3. Czy dotacja otrzymana przez naszą firmę będzie stanowić obrot opodatkowany ?Jeśli dotacja będzie stanowić obrót opodatkowany, czy VAT, naliczony w fakturach zapłaconych ze środków dotacji można odliczyć w całości jako związany w całości ze sprzeażą opodatkowaną ?4. Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości od gminy jest obrotem opodatkowanym w gminie oraz czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości lub ich części podmiotom wzkazanym przez Prezydenta Miasta jest sprzedażą opodatkowaną ?. Jeśli nieodpłatne użyczenie nieruchomości lub ich części będzie opodatkowane, to czy będzie to obrót opodatkowany w firmie czy w gminie ?5. Czy odszkodowania za bezprawnie zajmowane lokale użytkowe są obrotem opodatkowanym w rozumieniu ustawy od towarów i usług obowiązującej od 1 maja 2004r. ? Jeśli jest to sprzedaż opodatkowana, to opodatkowane winno być naliczenie odszkodowania czy jego zapłata ?6. Czy postępowanie firmy w sposób przedstawiony poniżej jest prawidłowe w swietle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług od 1 maja 2004r. Wynajmując lokal, pozwalamy najemcom na wykonanie remontów ze srodków własnych. Ustalamy w takim przypadku, że rozliczenia dokonamy w okresie np. 3 lat przyjmując do rozliczenia miesięcznie 50 % należności z tyt. czynszu. Najemca lokalu wystawia na naszą firmę całą wartość wykonanego remontu odpowiednio rachunek lub fakturę z VAT, natomiast firma rozlicz z tytułu wykonanego remontu. Z uwagi na to, że zakup remontu jest związany ze sprzedażą opodatkowaną /najmem lokalu użytkowego / firma dokonuje odliczenia w całości podatku naliczonego w fakturze za remont otrzymanej od najemcy w miesiącu otrzymania faktury?7. Jak w świetle przepisów ustawy obowiązującej od dnia 01.05.2004 r. ustalić proporcję do częściowego odliczenia podatku naliczonego, związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje oraz nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego ?.

Na podstawie art.14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego odpowiedzi zawartej w piśmie nr PP-2-443/17/04 z dnia 26.05.2004 r. wyjaśniam : Ad. I. W świetle art. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 ), przez świadcz ...

Jaka będzie stawka podatku VAT dla otrzymywanej dotacji przedmiotowej ?

Od 1 maja 2004r., stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ), obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym chrakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.Z regulacji tej wynika, że w sytuacji gdy podatnik - w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług – otrzymuje od innego podm ...


Generowanie strony w 7 ms