Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dystrybucja (rozprowadzanie)

- dotyczy podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

Opodatkowanie podatkiem VAT tzw. "opłaty modernizacyjnej" przeznaczonej na rozbudowę i modernizację wodociągu, która zawarta jest w cenie sprzedawanej wody

W odpowiedzi na złożony wniosek 31.10.2002 r. uzupełniony 01.08.2003 r. o klasyfikację świadczonych usług działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem informuje: Usługa w zakresie rozprowadzania wody zaklasyfikowana jest wg symbolu PKWiU 41.00.20-00.00 Stawka podatkowa w podatku od towa ...

Czy prowizja otrzymana przez Podatnika z tytułu sprzedaży kart opłaty drogowej (winiet) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jaką należy zastosować stawkę podatku ?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 3 czerwca 2004r.w sprawie stawki podatku VAT na czynności związane z dystrybucją kart opłaty drogowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, że: Stosownie do regulacji prawnej wynikającej z art. 43 ust. 1 pkt 1 us ...

W ocenie Podatnika odpłatna dostawa powyższych towarów zgodnie z zał. Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podlega od dnia 01 maja 2004r. opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji siatek chirurgicznych i protez urologicznych. Urząd Statystyczny zakwalifikował powyższe towary do następujących grupowań: · siatka chirurgiczna wykonana z polipropylenu służąca do operacji przepuklin brzusznych, pachwinowych, która pozostaje w ciele chorego – PKWiU 33.10.17-35.00 „Sztuczne stawy i inne elementy montowane w czasie z ...

Jaka stawka podatku VAT obowiazuje na usługi wyświetlania i dystrybucji filmów fabularnych?.

Pismem z dnia 21 czerwca 2004 r. uzupełnionym w dniu 8 lipca 2004 r. Podatnik zwrócił się do tutejszego Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji : „jaka stawka podatku VAT obowiązuje od dnia 1 maja 2004 r. w odniesieniu do usług wyświetlania i dystrybucji filmów fabularnych?”. Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalność gospodarczą – kino . Dokonuje sprzedaży bil ...

Czy wydatki Spółki za wykonanie usług marketingowych przez Dystrybutorów mogą być przez Spółkę zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów na rzecz sieci dystrybutorów. Aktualnie oprócz umów w zakresie sprzedaży zamierza zawrzeć z dystrybutorami odrębne umowy, na podstawie których dystrybutorzy będą świadczyć na rzecz Spółki usługi marketingowe, których celem jest zintensyfikowanie sprzedaży konkretnie wskazanych towarów już oferowanych w sprzeda ...

Czy preparaty o nazwie Tetrisal E, Tetrisal K i Tetrisal S korzystają z opodatkowania stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% na podstawie załącznika Nr 3 poz. 106 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Spółka z o. o. zajmuje się dystrybucją produktów o nazwie Tetrisal E, Tetrisal K i Tetrisal S, które zostały dopuszczone do obrotu w Polsce przez Państwowy Zakład Higieny jako wyroby nie będące kosmetykami. Wskazuje, iż na terenie Niemiec towary te są rozprowadzane jako produkty medyczne. Zgodnie z nadanym przez Urząd Statystyczny symbolem PKWiU 24.42.13 Tetrisal E i 24.42.13-80.90 ...

Czy wydatki związane z wykonywaniem usług marketingowych będą stanowiły dla Spółki w całości koszt własny sprzedaży tych usług, w sytuacji gdy na podstawie zawartej umowy dystrybucyjnej z kontrahentem zagranicznym ponosi on wszelkie koszty związane z wykonaniem usług marketingowych?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a§ 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 20.07.2004 r. (data wpływu do tutejszego urzędu- 23.07.04 r.) informuje co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu produktami leczniczy ...

Czy w świetle przepisów o podatku od towarów i usług usługi polegające na prowadzeniu działań mających na celu aktywizację/wzrost sprzedaży produktów Spółka powyżej ustalonych limitów oraz świadczenia wspierające dystrybucję oraz promocję produktu stanowi usługą opodatkowaną i czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze za te usługi oraz czy kwota netto wypłacanego wynagrodzenia stanowi koszt uzyskania przychodów?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się handlem hurtowym produktami leczniczymi, wyrobami medycznym, materiałami medycznymi oraz innymi produktami z szeroko pojętej branży ochrony zdrowia.Celem stymulowania wzrostu sprzedaży, Spółka zawarła z kontrahentami-hurtownikami umowy, na podstawie których wypłaca wynagrodzenie za umówione usługi. ...

Podatnik zapytuje, czy świadczenie usług przez dystrybutorów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, i czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z otrzymanych faktur. Podatnik zapytuje również w jaki sposób udokumentować upusty cenowe udzielone kontrahentom.

Stan faktyczny w sprawie: Spółka zawarła umowę z dystrybutorem, na mocy której dystrybutor wykonuje usługi zmierzające do zoptymalizowania procesu dystrybucji oraz zintensyfikowania sprzedaży towarów dostarczanych przez podatnika. Po spełnieniu określonych warunków dystrybutorzy mają prawo do otrzymania upustu cenowego dokumentowanego bezpośrednio na fakturze sprzedaży wystawianej przez podatnika ...

Generowanie strony w 8 ms