Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontynuacja działalności przez spadkobierców

Czy po śmierci męża, z którym prowadziłam działalność gospodarczą w zakresie handlu, działając na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oddzielnie na każdego z małżonków, z której podatek VAT rozliczany był pod numerem NIP męża, mogę kontynuować tą samą działalność gospodarczą?

Działając na podstawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.)w związku z Pani wnioskiem z dnia 17.02.2004 roku w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczenia podatku VAT jako spadkobierca po podatniku, który przed śmiercią był zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku ...

Jakie są obowiazki nastepcy prawnego w zakresie podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, iż: przepisy art. 6 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również to ...

Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu w oparciu o art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku śmierci wspólnika dwuosobowej spółki jawnej oraz na kim spoczywa obowiązek ustalenia i zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc luty 2004 r., w sytuacji gdy zmarły przed śmiercią wybrał metodę jej obliczania w oparciu o art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 22 lutego 2004 r. zmarł wspólnik dwuosobowej spółki jawnej. W swoim testamencie jako spadkobierców wyznaczył swoich rodziców. Spółka zgodnie z § 14 umowy będzie dalej prowadziła działalność gospodarczą i w związku z powyższym zdaniem Państwa nie zachodzi obowiązek ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pon ...

Czy spadkobiercy kontynuującemu działalność gospodarczą spadkodawcy, przysługuje prawo do odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych wykazanych w zeznaniach podatkowych w latach ubiegłych przez spadkodawcę, z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczecinku na pisemne zapytanie z dnia 09.11.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że mąż podatniczki przez wiele lat prowadził ...

Czy można kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym mężu?

W rozpatrywanym piśmie podatnik zwrócił się o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i rozpatrzenie powstałych wątpliwości przy następującym stanie faktycznym :Mąż zapytującej prowadził jednoosobowo działalność gospodarczą, był podatnikiem podatku od towarów i usług i rozliczał się na zasadach ogólnych. Zmarł w dniu 12 listopada 2004r. Po jego śmierci został dokona ...

Czy nadal mamy do czynienia z tym samym podatnikiem podatku VAT, gdy w miejsce spadkodawcy wchodzi do spółki jego spadkobierca (dot. spółki cywilnej liczącej dwóch wspólników)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa-Huta działając na podstawie art. 14 a, § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 25.08.2004 r. dotyczące kontynuacji działalności przez Spółkę cywilną liczącą dwóch wspólników w przypadku śmierci jednego ze wspólników i przystąpienia spadkobiercy do tej spółki, wyjaśnia co następuj ...

Czy wspólne rozliczenie owdowiałych małżonków dotyczy również dochodów uzyskanych w 2004 r., czy wartość spisu z natury towarów przejętych przez spadkobierców jest ich remanentem początkowym?

Skutkiem śmierci podatnika w zakresie prawa podatkowego jest sukcesja prawna w dziedzinie opodatkowania tzn. przejęcie przez spadkobierców podatnika , podatkowych praw i obowiązków majątkowych a także w okeślonych sytuacjach praw niemajątkowych - art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa” /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./. W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 maja 2004 ...

Czy spadkobierca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych dla spadkodawcy przed dniem jego śmierci, oraz z faktur wystawionych po jego śmierci?

Działając na podstawie art. 14a § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z Pani wnioskiem z dnia 19.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczenia przez spadkobiercę kontynuującego działalność gospodarczą, podatku od towarów i usług z faktur wystawionych przed dniem śmierci spadk ...

Czy 2 osobowa spółka cywilna ulegnie rozwiązaniu w chwili śmierci jednego ze wspólników, jeżeli w umowie spółki cywilnej istnieje zapis, iż w miejsce zmarłego wspólnika wejdą spadkobiercy ?

Urząd Skarbowy w Limanowej w związku z Pana pismem z dnia 14.05.03 r. (data wpływu do Urzędu 15.05.03), w sprawie interpretacji przepisów podatkowych, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zmianami), wyjaśnia: Tut. Urząd Skarbowy podziela stanowisko zawarte w piśmie podatnika z dnia 14.05.2003 r. że wobec zapisu w umow ...

Czy spis z natury towarów, sporządzony po śmierci przedsiębiorcy, jego spadkodawcy /dzieci/ mogą uwzględnić jako remanent początkowy rozpoczynając działalność gospodarczą w tym samym miejscu i zakresie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za prawidłowe sta ...

Generowanie strony w 6 ms