Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeniesienie praw majątkowych

Czy firma słusznie postąpiła wystawiając fakturę VAT za sprzedaż materiałów reklamowych (projekt, realizacja, przygotowanie do druku) w formie elektronicznej ze stawką 22%, a przekazanie autorskich praw majątkowych jako nie podlegające VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - opodatkowaniu podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi o charakterze reklamowym (PKWiU 74.40) zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu VAT wg stawki 22%. Wyjątek stanowią usługi reklamowe (PKWiU 74.40.1) - ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku wzniesionego w 1965 r. na gminę w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w oparciu o art. 2 ust. 3b w związku z art. 4 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 2e i art. 4 pkt 7 lit. a ustawy VAT jest zwolniona od opodatkowania podakiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13.11.2003 r. (datowane 27.10.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki oraz prawa własności budynku w zamian za zaległości podatnika wobec gminy, Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U., Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje jak niżej: Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii opodatkowania umów przelewu wierzytelności ...

W jaki sposób należy rozliczyć wydatki na zakup licencji, koszty prac serwisowych związanych z dostosowaniem programów komputerowych do potrzeb spółki?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2004 r. (data wpływu - 27.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej in ...

W związku z osiągnięciem w roku bieżącym wieku emerytalnego zamierzam wycofać się ze spółki, a swój udział w spółce przekazać po połowie dzieciom w postaci darowizny. Jakie skutki pociągnie za sobą ta operacja w podatku od spadków i darowizn, w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pani pismem z dnia 22.03.2004 r. dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na pytanie postawione w ww. piśmie w brzmieniu: „W związku z osiągnięciem w roku bieżącym wi ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przedstawionym stanie faktycznym (dot. sytuacji przed 1.V.2004r.) jest uprawniony do stosowania obniżonej do wysokości 0 % stawki podatku od towarów i usług ?Następnie Podatnik zapytuje czy przekaz elektroniczny powyższych dokumentów jest wystarczającą formą dla udokumentowania tej transakcji, czy też konieczna jest wysyłka dokumentów pocztą zwykłą ? W ocenie podatnika świadczone przez niego usługi można uznać za eksport usług i opodatkować obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 0 %.

Podatnik - rozliczający się w zakresie podatku od towarów i usług tzw. „metodą kasową” - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tworzy i modyfikuje w kraju programy komputerowe na rzecz kontrahenta mającego siedzibę za granicą. Kontrahent ten nie jest w Polsce zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Programy komputerowe do modyfikacji oraz programy komputerowe zmodyfikowane ...

Dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2004r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych, Urząd Skarbowy w Inowrocławiu stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) i ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż praw do znaku towarowego „S.” oraz przejęcie praw i obowiązków z umów franchisingowych wraz z konceptem marketingowym sieci sklepów detalicznych, a także czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przejęcie praw i obowiązków z umów franchisingowych?

W odpowiedzi na pisma z dnia 1.12.2003 r. i 5.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Na ...

Czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku mieszkalnego na podstawie art. 231 par. 2 Kodeksu Celnego za wynagrodzeniem jest zwolnione z podatku od towarów i usług?

Definicja zawarta w art. 2 pkt 6 w/w ustawy, wskazuje, iż przez towar rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. ...

Czy przeniesienie praw do reemisji programów radiofonicznych i telewizyjnych jest importem licencji?

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie jednostki z dnia 1.04.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 6.05.2004 r. oraz pismem z dnia 15.06.2004 r., czy przeniesienie praw do reemisji programów radiofonicznych i telewizyjnych jest importem licencj ...

Generowanie strony w 8 ms