Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budowle

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży więźby dachowej, zaliczanej do grupowania PKWiU 20.30.13-00.92 „Elementy dachowe budynków i obiektów budowlanych z drewna” ?

Więźba dachowa wykonywana na odrębne zlecenie według projektu, w skład której wchodzą : płatwie, krokwie, murłaty, słupki, łaty oraz kontrłapy, co stanowi zamknięty i kompletny dach wykonany z drewna o konstrukcji gwoździowo-klejowej, który montowany jest na budynkach mieszkalnych, letnich i budynkach użytkowych, zgodnie z załączonym pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi (nr OISK-5672/KW-262/02-684 ...

1. Jaką należy zastosować stawkę VAT od sprzedaży ww. budynków i budowli? 2. Czy sprzedaż ww. nieruchomości należy uwzględnić w strukturze sprzedaży danego okresu i wykazać w poz. 19 deklaracji VAT? 3. Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów przy podpisaniu ostatecznej umowy kupna-sprzedaży (październik 2004)? 4. Czy wartość określona w umowie przedwstępnej powinna zawierać podatek VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza dokonać sprzedaży budynków i budowli trwale związanych z gruntem wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, innej firmie będącej również podatnikiem VAT. Spółka zamierza zawrzeć przedwstępną umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego w marcu 2004, z chwilą zawarcia tej umowy nabywca dokona zaliczkowej wpłaty w kwocie 100% wart ...

Zasady stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje : Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że lokal użytkowy położony w budynku mie ...

Czy sprzedaż lokali mieszalnych i użytkowych w budynkach komunalnych, jak również innych budynków i budowli lub ich części, dokonywana przez gminę, podlega zwolnieniu od podatku VAT?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem o ...

Wg jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż gruntu wraz z budowlami podlegającymi opodatkowaniu w wysokości 22% oraz prawa wieczystego użytkowania wraz z budowlami podlegającymi opodatkowani stawką podatku w wysokości 22% oraz budynkiem zwolnionym od podatku od towarów i usług ?

Na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Definicja zawarta w art. 2 pkt 6 w/w ustawy, wskazuje, iż przez towar rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i ...

- w sprawie zakwalifikowania kotłowni dla potrzeb podatkowych do budowli bądź do powierzchni budynków.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie znak Dg/693/2004 w sprawie zakwalifikowania kotłowni dla potrzeb podatkowych bądź do budowli bądź do powierzchni budynków wyjaśniam co następuje. Zgodnie z art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem w kwestii stosowania przepisów art. 5 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 86 ust.1 i ust.2 lit.a ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz. 535) w odniesieniu do czynności polegającej na rozliczeniu nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę budynku usługowo- biurowego

Na podstawie art. 5 ust.1. pkt. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 ust.6 ustawy przez towary – rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowan ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż niezakończonych obiektów budowlanych, z których pierwszy budowany jest z przeznaczeniem na hotel a drugi w 60% na klinikę ortopedyczną i w 40% na lokale mieszkalne?

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr PP1/7206-37/99/WG z dnia 10.05.1999r. przekazującym do wiadomości pismo Głównego Urzędu Statystycznego znak SR I-WSK-12-535/99 z dnia 18.03.1999r., obiekty budowlane nie są wyrobami w sensie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Usługi deweloperskie polegające na organizowaniu budowy obiektów budowlanych w celu ich sprzedaży klasyfikowane są w podkategoriach ...

Podatnik prosi o wyjaśnienie kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy powyższych budynków produkcyjno-gospodarczych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu. Zdaniem podatnika, budynki produkcyjno-gospodarcze (starsze niż 5 lat) można uznać za używane na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym stoją w/w budynki podlega zwolnieniu zgodnie z § 8 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W 2000r. firma zakupiła na podstawie aktu notarialnego budynki produkcyjno-gospodarcze - faktura VAT (zwolnienie przedmiotowe z art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z 8 stycznia 1993r.) oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu - zwykła faktura (nie podlega ustawie). Obecnie Pytający zamierza zbyć swój majątek. Od wybudowania powyższych budynków minęło ponad pięć lat. W okresie użytkowania n ...

Pytanie dotyczy: zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącej zasad korygowania podstawy opodatkowania budowli w trakcie trwania roku podatkowego.

W odpowiedzi na wniosek z 20.08.2004 r. (data wpływu - 25.08.2004r.) o udzielenie informacji „o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącej zasad korygowania podstawy opodatkowania budowli w trakcie trwania roku podatkowego" - uprzejmie wyjaśniam. Zgodnie z art. 1 a ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach loka ...

Generowanie strony w 6 ms