Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: decyzja celna

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...

Czy w przypadku wydania decyzji przez Naczelnika Urzędu Celnego zwiększającej kwotę podatku od towarów i usług od importu towarów objętych zgłoszeniem celnym należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym odliczono kwotę podatku VAT zgodnie z dokumentem SAD, czy podatek VAT wynikający z ww. decyzji pomniejszony o wcześniej zadeklarowaną kwotę podatku należy odliczyć w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymano decyzję?

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 19.02.2004 r. uzupełnionym pismem z dnia 27.02 ...

W jakiej wysokości jest możliwe odliczenie podatku VAT z tytułu dokonania importu przyczepy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- czy zgodnie z fakturą dokumentującą nabycie przyczepy czy zgodnie z decyzją organu celnego zwiększającego wartość celną przedmiotowej przyczepy?

W zaprezentowanym stanie faktycznym - import towarów dokonany na podstawie zgłoszenia celnego weryfikowanego następnie przez organy celne - zastosowanie znajduje przepis art. 11e w związku z art. 11 ust.2 usttawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Mianowicie, w przypadku gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego wydawana ...

Czy należy dokonać korekty podatku naliczonego w miesiącu otrzymania decyzji Urzędu Celnego, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego okazało się, że kwota podatku naliczonego została nadpłacona.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna, w myśl art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że od 1 września 2003 r. ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych min ...

Czy decyzja Naczelnika Urzędu Celnego potwierdzająca wywóz towarów poza granicę RP stanowi dokument, o którym mowa w art. 18 ust. 7 ustawy o podatku VAT, uprawniający podatnika do dokonania korekty podatku należnego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2003 r. dotyczące dokumentowania eksportu towarów dla podatku od towarów i usług - stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – informuję, że w przedstawionej sprawie ma zastosowanie art. 18 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i korekta ...

Dotyczy prawidłowości swojego postępowania w zakresie odliczania podatku naliczonego wynikającego z posiadanych dokumentów odpraw celnych bez konieczności dokonywania korekt tego podatku po otrzymaniu decyzji.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 marca 200 4 r (wpływ do tut. Organu dnia 19 marca 2004 r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji, obróbki, przetwarzania i sprzedaży pro ...

Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu JDA SAD, w którym stwierdzono błędy?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.03.2004 r., wyjaśnia co następuje. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie, czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu JDA SAD, w któr ...

Firma dokonała eksportu towaru w styczniu 2004 r., a w kwietniu otrzymała decyzję celną zwiększającą wartość obrotu eksportowego. Ma wątpliwości czy obrót ten zadeklarować w miesiącu kwietniu, czy skorygować deklaracje od miesiąca stycznia.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług, które dotyczą sytuacji sprzed 1 maja 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy nie widzi przeszkód w dokonaniu rozliczenia decyzji celnych w miesiącu ich otrzymania, bowiem zwiększenie obrotu eksportowego w miesiącu styczniu 2004 r. i tak pozostaje bez wpływu na dokonane rozliczenie podatku od towarów i ...

Czy w przypadku zmiany statusu samochodu z ciężarowego na osobowy przez Urząd Celny w decyzji przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu importu tego samochodu ?.

Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30.03.2004 r. Zwanej dalej o PTUiPA kwotę podatku ...

Czy wydanie przez organ celny decyzji, w związku z dokonanym importem, w wyniku której powstała nadpłata w podatku od towarów i usług, uprawnia do wystąpienia do organu podatkowego o zwrot tej nadpłaty?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Podatnika nr NPA/9/2005 z dnia 06.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.01.2005 r.) potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu UZASADNIENIE Podatnik dokonał im ...

Generowanie strony w 7 ms