Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: solaria

Biorąc pod uwagę, iż podatnik miał prawo przypuszczać, iż zgodnie z załącznikami do obwieszczenia Ministra Finansów z 31 marca 1995 usługi solarium są zwolnione od VAT - uznać należy, że takie właśnie działania podatnika były podejmowane w zaufaniu do organów państwa z poszanowaniem zasady spójności systemu prawa - w przypadku, gdy do danego podatnika nie były indywidualnie kierowane wyjaśnienia wskazujące na opodatkowanie usług stawką 22%, to rozliczenie przez podatnika tych usług jako zwolnionych nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe oraz kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam: Usługi świadczone przez solaria według obowiązującej do 31 marca 1995 r. Klasyfikacji Usług sklasyfikowane są w podbranży 89102 "Usługi kosm ...

dot. "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej"

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2002 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.08.2002 r.) uzupełnione w dniu 6.09.2002 r., informuje: Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym usługi świadczone przez solaria zaliczone do gałęzi KWiU 93.04.10 „usługi związane z popr ...

Dotyczy obowiązku stosowania kasy fiskalnej przy wykonywaniu usług kosmetycznych oraz solarium?

Odpowiadając na pismo, stosownie do zapisu art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług, wyjaśnia co następuje: W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnicy sprzedający tow ...

Czy obowiązek podatkowy od usług korzystania z basenu, siłowni, sauny, solarium powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT), czy z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy) ?

W odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 17.09.2004r. zapytanie, dotyczące kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego od świadczonych usług – korzystania z basenu, siłowni, sauny, solarium, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, iż: Zgodnie z art. 19 u ...

Czy obroty uzyskane ze sprzedaży usług solarium powinny być ewidencjonowane za pośrednictwem kasy rejestrującej ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów handlowych, którą rozszerzono o usługi opalania-solarium, sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10.00. Sprzedaż towaru ewidencjonowana jest za pomocą kasy rejestrującej. Zdaniem podatnika "obroty uzyskane z tytułu solarium powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej, gdyż nie podlegają o ...

Jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane usługi solarium sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10.00 ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów handlowych, którą rozszerzono o usługi opalania-solarium, sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10.00. Zdaniem Pani usługi solarium opodatkowane są stawką podstawową 22%. Odpowiadając na powyższe organ podatkowy stwierdza, że świadczone usługi solarium podlegają opodatkowaniu podatkiem od towar ...

Czy Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie solarium, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którego przychód w 2004r. nie przekroczył kwoty 40.000 zł, a zamierza poszerzyć działalność o usługi kosmetyczne oraz detaliczną sprzedaż kosmetyków, obowiązany jest do zainstalowania kasy rejestrującej?

DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8,poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 31.05.2005r. Nr PP/443/34/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i uznaje stanowisko Podatn ...

Jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane niżej wymienione uslugi:1. ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych?.2. masaże lecznicze przez fizjoterapeutów?.3. odnowy biologicznej, obsługi solariów i gabinetów kosmetycznych?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art.14a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wnio ...

Jaką stawkę podatku należt zastosować do usług solarium wykonywanych w ramach funkcjonowania obiektu sportowo- rekreacyjnego, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.02 - "usługi kosmetyczne pozostałę" ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, ust. 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przeds ...

ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 32 ms