Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: decyzja określająca

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...

Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu w oparciu o art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku śmierci wspólnika dwuosobowej spółki jawnej oraz na kim spoczywa obowiązek ustalenia i zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc luty 2004 r., w sytuacji gdy zmarły przed śmiercią wybrał metodę jej obliczania w oparciu o art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 22 lutego 2004 r. zmarł wspólnik dwuosobowej spółki jawnej. W swoim testamencie jako spadkobierców wyznaczył swoich rodziców. Spółka zgodnie z § 14 umowy będzie dalej prowadziła działalność gospodarczą i w związku z powyższym zdaniem Państwa nie zachodzi obowiązek ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pon ...

Dotyczy skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej i postępowania podatkowego.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie uprawnienia do ...

Z uwagi na związanie Sądu kasacyjnego granicami skargi kasacyjnej Sąd nie może rozpatrzyć najważniejszego zarzutu skarżącego zgłoszonego w toku postępowania i rozwiniętego w uzasadnieniu skargi kasacyjnej tj. wydania bez podstawy prawnej odrębnej decyzji podatkowej w sprawie odsetek. Aby Sąd miał możliwość merytorycznego rozpatrzenia tego zarzutu" skarżący powinien powołując się na naruszenie przepisów postępowania wskazać na art. 145 § 1 pkt 2 i § 2 u.p.p.s.a. w zw. z art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.

Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1870/02 Wojewódzki Sad Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Zdzisława J na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie OZ w Koszalinie z dnia 24 lipca 2002 r. w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych. W motywach orzeczenia wskazano, iż sporną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli ...


Uprawnienie do dokonywania korekty deklaracji VAT-7 wówczas, gdy Podatnikowi została doręczona decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W szczególności Spółka wnosi o potwierdzenie, iż powyższe uprawnienie przysługuje jej również w sytuacji, gdy w decyzji stwierdzono nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1590), w związku z wnioskiem Str ...

możliwość wystawienia faktury korygującej w związku z wydaną przez Urząd Skarbowy decyzją w tym zakresie oraz przekazania jej nabywcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Wnioskodawcy przysługuje prawo wynikające z orzeczenia ETS z 22 grudnia 2008r. dotyczące złożenia korekty deklaracji VAT-7 i zwrotu nadpłaty podatku VAT od zakupionego w grudniu 2005r. paliwa, zatem podatek VAT wykazany w poz. 47 deklaracji VAT-7 za m-c 12/2005r. powinien zostać pomniejszony o kwotę wynikającą z decyzji i powiększony o kwotę wynikającą z tytułu zakupu paliwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

W zakresie obowiązku zmiany (zwiększenia) kwoty wpłacanych w formie uproszczonej zaliczek na podatek dochodowy w wyniku wydania decyzji przez organ kontroli skarbowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 110 ms