Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zgłoszenie celne

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...

Wątpliwości podatnika dotyczą stosowania przepisu art. 11h ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a ściślej czy brzmienie ww. przepisu przesądza, że w przypadku wydania przez organ celny decyzji, z której wynika, że kwota podatku należnego została nadpłacona, podatnik nie ma obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego, stanowiącego jednocześnie podatek należny od importu towarów.

Stosownie do postanowień art. 19 ww. ustawy, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2, a w przypadku importu – suma kwot podatku wynika ...

Czy w związku z otrzymaną decyzją Naczelnika Urzędu Celnego podatnik powinien sporządzić korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym obniżono podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającą z błędnego zgłoszenia celnego.

Podatnik dokonał obniżenia w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2003 r. podatku należnego o podatek naliczony wynikający ze zgłoszenia celnego SAD z dnia 2 lipca 2003r. Decyzją z dnia 15 października 2003r. Naczelnik Urzędu Celnego dokonał korekty zgłoszenia celnego m.in. w zakresie obliczenia podatku VAT. W decyzji obliczono kwotę podatku naliczonego w wysokości niższej niż wykazana została w zgł ...


W jakim terminie podatnik ma prawo do zwiększenia podatku naliczonego o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia eksportowanego wyrobu akcyzowego?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 01.03.2004 r. dotyczące terminu, w jakim podatnik ma prawo do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych, zapłaconego w urzędzie celnym, które zostały wyeksportowane Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 13 ...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku od towarów i usług obliczoną przez urząd celny w zgłoszeniu celnym?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 18.08.2003 r. nr KR/265/2003 dotyczące prawa do odliczenia od podatku należnego kwoty podatku VAT obliczonej przez urząd celny w zgłoszeniu celnym,Urząd Skarbowy Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Zgodnie z art. 11 ust. 2 u ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy?

Spółka otrzymała ze Szwajcarii za pośrednictwem Podmiotu "Y"części zamienne do maszyn. Odprawa celna została dokonana w Urzędzie Celnym. Funkcjonariusz celny wystawił na powyższą okoliczność dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz), w którym wykazana została m.in. naliczona wg stawki 22% kwota podatku VAT. Spółka, mając wątpliwość, czy dokument ten daje ...


dot. kursu NBP po jakim podatnik powinien zarachować koszt. ( Koszt dot. zakupu towarów poza granicami Unii Europejskiej ).

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 15 ust.1, ust. 4 oraz art. 9 ust. 1ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54 poz. 654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.07.2006r. Sp. z o.o. "S", na postanowienie Naczelnika Drugieg ...

Czy zaległe cło naliczone przez Urząd Celny można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 17.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa ...

Generowanie strony w 10 ms