Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mienie zabużańskie

Czy istnieje obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości sprzedanej nieruchomości przed upływem 10 letniego jego użytkowania, jeżeli nieruchomość ta została nabyta za mienie pozostawione za granicą (na terenie Białorusi)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2003 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 16.02.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 24.02.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż ...

Czy nabycie nieruchomości z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży wartości mienia pozostawionego na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa w związku z wojną rozpoczetą w 1939 r., zgodnie z art. 212 ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 1 lit.g ustawy o podatku od czynności cywinoprawnych ?

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że nieruchomość położona w ... województwo opolskie została nabyta w 2003 r. zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.) Na pokrycie ceny sprzedaży została zaliczona kwota wadium oraz na podstawie art. 212 cyt. ustawy wartość mienia pozostawionego na terenach nie w ...

Przedmiot podatku

Odpowiadając na pytanie prawne z dnia 12 lutego 2004 r. nr PO-0700/5/1/R/04 dotyczące kwestii opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn prawa do ekwiwalentu za tzw. mienie zabużańskie, Ministerstwo Finansów wyjaśnia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabyc ...

Czy opodatkowana jest podatkiem VAT sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz osób, które pozostawiły mienie poza obecnymi granicami państwa polskiego, traktując tą czynność jako związaną z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami wykonywaną w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność na podstawie umowy cywilnoprawnej?

W dniu 11.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek pod ...

Czy nabycie prawa do ekwiwalentu za tzw. mienie zabużańskie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 §1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 11.07.2005r. Pana wnioskiem uzupełnionym pismem z dnia 18.07.2005r.w sprawie interpretacji prawa podatkowego o zakresie zastosowania przepisów ...

Czy podatnik zwolniony jest z zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% od uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z obowiązku opodatkowania tego przychodu w zeznaniu podatkowych (PIT)?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 05.07.2005r. (data wpływu 11.07.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 18.07.2005r. (data wpływu 19.07.2005r.), pismem z dnia 12.08 ...

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w zamian za mienie zabużańskie jest wolny od podatku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 06.07.2005 r. i jego uzupełnieniu z dnia 20.07.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Czy "Zabużańcy" posiadający prawo do ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami kraju przy realizacji tego prawa winni uiszczać podatek VAT w gotówce i czy podatek ten winien być płacony zaświadczeniem lub decyzją poświadczającego prawo do ekwiwalentu?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika dnia 20.09.2005r. (data wpływu 27.09.2005 r.) uzupełnionego w dniach 16.12.2005 r. (data wpływu 19.12.2005 r.) i 23.12.2005 r. (data wpływu 28.12.2005r.) oraz 11.01.2006 r. (data wpływu ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym odszkodowanie za mienie pozostawione za granicą oraz przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości (nabytej w ramach rekompensaty za mienie pozostawione za granicą) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu stwierdza, że stanowisko wyżej wymienionego wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16.02.2006 r. (data wpływu 17.02.2006 r. - uzupełnione w dniu 07.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacj ...

Czy istnieje obowiązek opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości, jeżeli zapłata nastąpiła poprzez zlikwidowanie zobowiązania Skarbu Państwa wobec osoby, która pozostawiła mienie ruchome poza granicami państwa polskiego?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Starostwa ... dnia 16 stycznia 2006 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 26.01.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach nr PP/443-119/05 z dnia 6 stycznia 2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawi ...

Generowanie strony w 3 ms