Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc

Czy płatnik jest zobowiązany do sporządzania korekty informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań ...

Czy dochody osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie korzystające ze środków pomocowych PHARE 2001 zwolnione są od podatku dochodowego od osob fizycznych?

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt.46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r Nr 14, poz.176 z późń. zm) wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli spełniają łącznie następujące kryteria:a)pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków ...


Przedsiębiorstwo .... sp z o.o. w W. U. zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy obowiązani jesteśmy naliczać i odprowadzać podatek VAT od dopłaty dla dostawców ścieków przyznanej nam przez Radę Gminy wynikającej z tytułu zatwierdzonej poniżej kosztów ponoszonych ceny na odbierane i oczyszczane ścieki. W uzupełnieniu powyższego zapytania podatnik wyjaśniaNasze stanowisko w tej sprawie jest następujące: - zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. Dz. U. nr 72 poz 747 z 2001 taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy - dopłata do dostawców ścieków wynika z podjętej przez Radę Gminy W. U.uchwały nr IX/64/2003 r. z dnia 15.12.2003 r. zatwierdzającej taryfy na odprowadzanie ścieków poniżej kosztów ponoszonych przez nasze przedsiębiorstwo - rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do dostawców ścieków na podstawie art. 24 ust 6 Dz. U. nr 72 poz. 747 z dnia 13.07.2001 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.- Rada Gminy W.U. w podjętej uchwale budżetowej na rok 2004 nr XI/69/2004 z dnia 26.02.2004 r. przewidziała dopłatę do dostawców ścieków w kwocie 41600 zł- Nasze przedsiębiorstwo zgodnie z zatwierdzoną ceną ( poniżej kalkulacji) wystawia faktury dostawcom ścieków. Aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować otrzymuje dopłatę z Gminy na tą usługę na podstawie pisemnego wystąpienia- Dopłata nie jest należnościa wynikającą z faktur i w związku z tym nie może być opodatkowana podatkiem VAT- Od wartości pieniężnych ustawodawca nie przewiduje opodatkowania podatkiem VATChcąc upewnić się czy nasz pogląd w w/w sprawie posiada pełne umocowanie prawne zwracamy się do państwa o zajęcie stanowiska.

W odpowiedzi na pismo Nr L. Dz. 10/2004 z dnia 06.02.2004 r. uzupełnione pismem Nr L. Dz. 24/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów dot. podatku od towarów i usług- Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie działając na podstawie art. 14a § `1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować korzystanie ze stołówki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przez jego pensjonariuszy - symbol PKWiU nadany przez urząd statystyczny na podstawie przepisów o statystyce publicznej 85.32.16-00.00?

Domy pomocy społecznej są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, którą organizują organy administracji rządowej i samorządowej w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Dlatego też na podstawie przepisów o statystyce publicznej Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej nadano symbol PKWiU 85.32.16-00.00 „usługi opieki społecznej bez zakwaterowania, gdzie i ...

Czy w związku z podpisaną w dniu 30.04.2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udzielania pomocy w ramach programu SAPARD na budowę hal pod produkcję pieczarek, podatnik VAT ( usługi gastronomiczne) może ubiegać się o zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego ?

Zgodnie z § 27 a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, zm. Dz. U. Nr 145, poz. 1541 ) zwrot podatku od towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Progra ...

Czy w związku z podpisaniem umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu Sapard Gmina, jako beneficjent ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupów związanych z tymi inwestycjami lub może żądać zwrotu tego podatku ?

Zgodnie z § 27 a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, zm. Dz. U. Nr 145, poz. 1541 ) zwrot podatku od towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Progra ...

Czy Gmina jako beneficjent umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzieleniu pomocy w ramach Programu SAPARD - w związku realizacją inwestycji- ma możliwość uzyskania zwrortu lub odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach inwestycyjnych?

Z zapytania oraz załączonych dokumentów wynika, iż Gmina jako beneficjent zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z/s w Warszawie umowy określające warunki i tryb udzielenia pomocy z funduszu Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD.Gmina podpisała następujące umowy: . 1. umowa zawarta w dniu 05.05.2003 r. zobowiązująca do realizacji inwestycji polegającej na „ b ...Generowanie strony w 5 ms