Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samochód specjalistyczny

1. Czy w przypadku odstąpienia od umowy leasingu pojazdu specjalistycznego można wystawić fakturę obciążającą kolejnego leasingobiorcę tego pojazdu o poniesioną opłatą wstępną liczoną proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu leasingu. 2. Czy w przypadku otrzymania ww. faktury podatnik ma prawo do zmniejszenia podatku należnego o naliczony w tej fakturze podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwanej w dalszej części Ordynacją podatkową- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któr ...

Jaką stawką podatku VAT w myśl ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) należy opodatkować wynajem samochodu specjalnego – sanitarki przewozowej?

We wniosku poinformowano, że świadczy Pani usługi polegające na wynajmie samochodu specjalnego tj. sanitarki przewozowej. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wynajem samochodu z p ...

Spółka zwróciła się z prośbą o pisemne udzielenie informacji, czy od dnia 1 maja 2004 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa do następujących samochodów ciężarowych: marki JELCZ, marki LUBLIN, VOLKSWAGEN 70X02A, ciągnik samochodowy marki RENAULT, a także przy zakupie paliwa do koparki w przypadku gdy wymienione pojazdy nie posiadają świadectwa homologacji. Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Jednostka wykorzystuje samochody ciężarowe oraz koparki - do które to pojazdy nie posiadają świadectwa homologacji, ponieważ zostały zakupione wiele lat temu. Zdaniem Spółki, pomimo braku świadectw homologacji na użytkowane przez firmę pojazdy, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliw silnikowych przeznaczonych do tychże pojazdów. W uzasadnieniu swego stanowiska wskazano, że koparka nie jest pojazdem samochodowym, natomiast pozostałe pojazdy użytkowane dla celów działalności gospodarczej są bezspornie samochodami ciężarowymi.

Zgodnie z przepisem art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. Natomiast ...

Czy mozna odliczyć podatek naliczony od nabycia paliw do napędu samochodów ciężarowych i specjalistycznych w przypadku braku świadectwa homologacji ? Czy prawo do obniżenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w maju 2004r. a dotyczących zakupów dokonanych w kwietniu 2004r. przysługuje na zasadach określonych w "starej" ustawie VAT czy "nowej"?

W odpowiedzi na pismo L.dz.FK-3-2520-8/2004r. z dnia 27.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: I Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy po ...

Czy można odliczyć podatek naliczony przy zakupie autokarów oraz paliw silnikowych do nich, pomimo iż podatnik nie posiada świadectwa homologacji, ani decyzji zwalniających z obowiązku ich posiadania? W świetle przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik świadczy usługi transportu osób. Usługi te świadczy autokarami, które są konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Są to stare autokary powyżej 10 lat, pochodzące z importu, w związku z czym nie posiadają świadectwa homologacji, ani decyzji zwalniających z obowiązku ich posiadania.

Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zmieniła zasady odliczania podatku od zakupu samochodów osobowych i ciężarowych Nowe zasady dotyczą również odliczeń związanych z zakupem paliw wykorzystywanych do samoc ...

Czy nabywając paliwo do samochodu o którym mowa powyżej Podatnik może odliczyć naliczony podatek od towarów i usług ?W ocenie Podatnika może on odliczyć podatek naliczony przy zakupie paliwa do napędu samochodu specjalnego asenizacyjnego w oparciu o zapis w dowodzie rejestracyjnym.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi wywozu nieczystości. Do wykonywania w/w usług wykorzystuje samochód specjalny asenizacyjny, co potwierdza zapis w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa na powyższy samochód. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z pr ...

Czy można odliczyć podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do samochodów ciężarowych , które nie posiadają świadectw homologacji.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek podatnika z dnia 17 ...

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej możliwości obniżania podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu zużywanych do napędu samochodów ciężarowych i specjalistycznych w myśl przepisu art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535).Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 tj. innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona wg wzoru: DŁ = 357 kg + n x 68 kg. Dopuszczalna ładowność oraz ilość miejsc zgodnie z art. 86 ust. 5 określana jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Jeśli w wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisie w/w decyzji nie ma określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc pojazdy takie uznaje się za samochody osobowe.Tak sformułowane przepisy nasuwają poważne wątpliwości interpretacyjne. W posiadaniu mojej firmy jest kilka samochodów ciężarowych i specjalistycznych, dla których nie wydano przy ich nabyciu wyciągów ze świadectw homologacji. Przyczyną nie wydania wyciągów był fakt, iż samochody były nabywane jako używane i sprzedawca albo nie posiadał wyciągu albo go nie przekazał przy sprzedaży. Moim zdaniem przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 86 ust. 3 i ust. 5 nie ogranicza prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw do samochodów ciężarowych i specjalistycznych, które nie posiadają wyciągów ze świadectw homologacji lub odpisów decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania wyciągu. Mówi on jedynie, że w przypadku gdy w wyciągu ze świadectwa homologacji nie została określona dopuszczalna ładowność lub ilość miejsc samochód uważa się za samochód osobowy i w związku z tym przy nabyciu paliw do takiego samochodu nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z tym w przypadku zakupu paliw do samochodów zarejestrowanych jako samochody ciężarowe o ładowności przekraczającej wyliczoną wg w/w wzoru lub jako samochody specjalistyczne odliczenie podatku naliczonego przysługuje w pełnej wysokości.Proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii i jednocześnie informuję, że w sprawie, o której mowa nie toczy się postępowanie podatkowe.

Na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm. ) w odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2004 r. dotyczące możliwości obniżania podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, zużywanych do napędu samochodów ciężarowych i specjalistycznych informuję, iż zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 us ...

Czy brak świadectwa lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji dla samochodów ewidentnie ciężarowych i specjalnych i tak zarejestrowanych o dopuszczalnej ładowności większej niż wynika ze wzoru określonego w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, pozbawia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do ich napędu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorstwo posiada liczny tabor samochodów zarejestrowanych jako ciężarowe o dopuszczalnej ładowności większej niż wynika ze wzoru zawartego w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz.535/ oraz samochody zarejestrowane jako specjalne. Podatnik nie dysponuje jednak w stosunku do wszystkich tych ...

Spółka przedstawiła pisemne zapytanie, czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z sumy kwot podatku określonych w fakturach z tytułu nabycia paliw silnikowych oraz oleju napędowego wykorzystywanych do napędu posiadanych przez podatnika samochodów ciężarowych (specjalnych) do wywozu śmieci oraz do wywozu nieczystości płynnych. Spółka nie posiada świadectw homologacji na w/w pojazdy.

Dyrektor Izby Skarbowej prostuje udzieloną odpowiedź. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535/ obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o któ ...

Generowanie strony w 8 ms