Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi gwarancyjne

Czy rezerwy tworzone przez Spółkę na zlecone a niezafakturowane usługi okresowych przeglądów oraz gotowości do napraw gwarancyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów w roku w którym dokonano sprzedaży tych urządzeń czy też w innym okresie?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 08.01.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 14.01.2004 r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka w roku podatkowym sprzedaje ...

Czy podatnik ma prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek VAT z tytułu importu sprowadzonych do Polski części zamiennych przekazywanych nieodpłatnie przez kontrahenta niemieckiego w celu realizacji usług gwarancyjnych wykonywanych przez podatnika na rzecz tego kontrahenta zagranicznego ?

Z przedstawionego w pisemnym zapytaniu Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Podatnik, w ramach umowy zawartej z firmą niemiecką, będzie wykonywał w jej imieniu usługi gwarancyjne na rzecz polskich nabywców towarów, za co będzie otrzymywał wynagrodzenie od firmy niemieckiej. W związku z wykonywaniem usług gwarancyjnych, Podatnik będzie sprowadzał do Polski części zamienne, które będą przekazywane ...

Czy podmiot zagraniczny mający siedzibę w Republice San Marino, a świadczący usługi na rzecz polskiej Spółki, podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 01.10.2003 r. (przesłany do tut. Urzędu przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w dniu 26.01.2004 r.), uzupełniony w dniu 02.03.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Przychody

Art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) za przychód kształtujący podstawę opodatkowania uznaje między innymi wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń oraz przychodów w naturze. Jakkolwiek ustawa podatkowa nie precyzuje tego, co w jej rozumieniu jest świadczeniem nieodpłatnym, to wszakże nie ulega wątpliwości, iż ...

W jaki sposób opodatkować usługi napraw gwarancyjnych świadczone w Polsce na zlecenie firmy niemieckiej?

Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. ...

Spółka sprzedaje wyroby do Państw Unii Europejskiej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku ujawnienia wad wyrobów w trakcie procesu produkcyjnego, kontrahent obciąża podatnika kosztami dokonanych poprawek. Faktury (rachunki) wystawione przez kontrahenta zawierają koszty materiałów i pracy. Na rachunkach kontrahent umieszcza numer identyfikacyjny VAT/UE swój i Spółki. Towar nie jest już własnością podatnika. W związku z tym, podatnik składa zapytanie czy takie obciążenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?

Obciążenie przez kontrahenta kosztami dokonanych poprawek nabywanych wyrobów od Spółki należy potraktować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Usługi na ruchomym majątku rzeczowym są szeroko zdefiniowaną kategorią usług, mieszczą się w niej bowiem wszelkie usługi związane z majątkiem ruchomym takie jak np. naprawy, remonty. W myśl art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ...

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych poniesione wydatki przez firmę w 2004r. związane z realizacją zadań dotyczących sprzedaży w latach 2002-2003 linii technologicznej do malowania proszkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 30.03.2005 r., który wpłynął w dniu 05.04.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku ...

Czy obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstaje w momencie wystawienia faktury po uznaniu naprawy przez gwaranta?

Pismem z dnia 30.06.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka zajmuje się sprzedażą i serwisem naczep, hakowców i zabudów wywrotczych kontrahentom z Polski. Firma kupuje naczepy od dostawcy z Niemiec.W ramach umowy dealerskiej wykonujemy m.in. na zlecenie tejże f ...

Czy wartość części zużytych w ramach napraw gwarancyjnych jest kosztem uzyskania przychodu w momencie wydania ich z magazynu? Spółka udziela gwarancji jakości na części urządzeń w okresie 24 miesięcy od daty instalacji solarium, a dla niektórych części okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Powyższe warunki wynikają z warunków umowy sprzedaży, które otrzymuje każdy kupujący.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy koszty ponoszone przez Wnioskującą, a związane z naprawami dokonywanymi w ramach gwarancji i rękojmi, stanowią koszty uzyskania przychodu?

W dniu 12.09.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 26.09.2005r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka importuje urządzenia do obróbki drewna. W najbliższym czasie importowane będą z Niemiec podzespoły dla urządzeń do obróbki drewna. Wnioskująca nawiązała wsp ...

Generowanie strony w 25 ms