Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz pomocowy


Źródła przychodów

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegaja obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunk ...

1. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć amortyzację środka trwałego, na zakup którego Spółka otrzymała dotację unijną z funduszu PHARE? 2. Od którego momentu należy część amortyzacji uznać za niestanowiącą kosztu uzyskania przychodu?

Spółka w 2003 roku wystąpiła o przyznanie dotacji unijnej PHARE 2001 na zakup maszyny do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Warunkiem otrzymania wyżej wymienionej dotacji był zakup tej maszyny z własnych środków i otrzymanego kredytu bankowego oraz jej uruchomienie. Podatnik w 2003 r. poniósł wydatki na zakup środka trwałego, który został przyjęty do ewidencji środków trwałych, a odpisy amor ...

Podatnik pyta, czy przedstawionym wyżej stanie faktycznym, właściwą stawką podatku od towarów i usług, dla usług nabywanych za własne środki finansowe, jest stawka w wysokości 7%.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem z dnia 3 czerwca 2004 r. (doręczonym dnia 7 czerwca ...

Płatnik zwrócił się z zapytaniem: czy w przypadku gdy Spółka nie jest benficjentem bezzwrotnej pomocy a jedynie wykonuje kontrakty związane z realizacją projektów PHARE to wynagrodzenia pracowników finansowane ze śroków bezzwrotnej pomocy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 7.06.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz 176 z ...

W związku z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) proszę o wyjaśnienie następującej wątpliwości: czy dochody osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym zleciłem bezpośrednią realizację zadań finansowanych na podstawie umowy zlecenia, bezpośrednio przy realizacji zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a cytowanej ustawy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach w odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 19.10.2004 r. o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z przepisem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 20 ...

W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją o nazwie „budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości XXX i ZZZ”. Inwestycja ww współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych – program Sapard w związku z podpisaną w dniu 30 kwietnia 2004 r. umową przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z ww umową łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług. Z pisma nr FK.3010/6/2004 z dnia 05.11.2004 r. wynika m.in., iż działalność polegającą na unieszkodliwianiu odpadów i usługi w zakresie gospodarki ściekami wykonuje Urząd Gminy; nowobudowana inwestycja w przyszłości posłuży do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Z danych, jakie posiada tutejszy organ podatkowy wynika, iż zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Łukowie jako „podatnik VAT czynny” jest Urząd Gminy w XXX. Beneficjent programu SAPARD tj. Gmina XXX nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W odpowiedzi na pismo nr FK.3010/6/2004 z dnia 05.11.2004 r., data wpływu do US Łuków 10.11.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 123 po ...

Czy środki otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez "X Szkoły Artystyczne" s.c. są wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 47 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki te finansowane są przez fundusz pomocowy ze środków Unii Europejskiej, czyli nie pochodzą z budżetu państwa ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeże ...

Stowarzyszenie w 2003 r. utworzyło fundusz stypendialny dla konkretnej osoby z przeznaczeniem środków na jej naukę i utrzymanie podczas studiów. Środki zbierano z datków charytatywnych wnoszonych przez instytucje i osoby fizyczne. Regulamin funduszu przedstawiono jedynie członkom Stowarzyszenia i zainteresowanym darczyńcom. Czy wypłaty środków ze zgromadzonego funduszu korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2003 - 2005 ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie w 2003 r. utworzyło Fundusz Stypendialny dla konkretnego podatnika z przeznaczeniem na umożliwienie jego nauki i utrzymania się podczas studiów. Pieniądze zbierane na koncie Funduszu z datków charytatywnych wnoszonych przez instytucje i osoby fizyczne, przekazywane były na konto wspomnianej osoby co najmniej raz na kwartał w różnych kwo ...

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki 0% w podatku od towarów i usług przez podwykonawcę w przypadku, gdy roboty budowlano-montażowe związane z infrastrukturą mieszkaniową są finansowane z funduszy PHARE SSG 2002, a podwykonawca został wymieniony w umowie, którą Spółka zawarła z inwestorem i która została zarejestrowana w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej?

W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 21.06.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług (data wpływu do tut. Urzędu 21.06.2004 r.), Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Spółki jest rozstrzygnięcie kwestii prawidłowości zastosowania s ...

Generowanie strony w 29 ms