Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kultura fizyczna

- w przedmiocie odliczeń darowizn dokonanych w roku 2003 na cele kultury fizycznej i sportu.

Pismem z dnia 23.02.2004 r. zwrócił się Pan do tut. Urzędu z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie odliczeń darowizn dokonanych w roku 2003 na cele kultury fizycznej i sportu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przekazał Pan w roku 2003 darowiznę na w/w cele - Klubowi Sportowemu z poleceniem przeznaczenia jej na sfinansowanie w ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na następujące usługi :-zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych z miasta i szkół dla których organem prowadzącym jest powiat -zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci-zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dorosłych-organizowanie imprez widowiskowych oraz zawodów o randze mistrzowskiej

Z § 5 - §7 statusu Hali Sportowej stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu . wynika, iż celem Hali Sportowej jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta i powiatu. Hala Sportowa oferuje następujące usługi : -zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych z miasta i szkół dla których organem prowadzącym jest powiat -za ...

Zwolnienia przedmiotowe

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1 c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg ...

Klub Sportowy - Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej SzkołyZawodowej zwraca się z prośbą o informację dotyczące możliwości przekazywania przez osoby prawne darowizn na rzecz stowarzyszenia , działajacego zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej i zarejestrowanego w KRS.

Odpowiadając na pismo z dnia 31.05.2004r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuję : Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustaleniu przez osobę prawną jej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, osobie tej przysługuje prawo do odliczenia od docho ...


Podstawa opodatkowania

Szanowna Pani Dyrektor, w związku z otrzymywanymi od podatników sygnałami o udzielaniu przez podległe Pani urzędy skarbowe rozbieżnych wyjaśnień w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że aby można było d ...

Dotyczy kwestii zaliczenia opłat za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej “…”- do kosztów uzyskania przychodu

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 sierpnia 2004r. (wpływ do tut. organu podatkowego) dotyczące kwestii zaliczenia opłat za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej “...”- ...

Czy przekazane w formie darowizny środki pieniężne przez klub sportowy na rzecz stowarzyszenia, którego celem statutowym jest między innymi budowa pawilonu sportowego jest wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r. - po zmianie informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Radzyniu Podlaskim z dnia 13.12.2004 r., Nr DP/VII/423/5/2004 dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku przekazania środków pieniężnych na rzecz sto ...

Czy wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla trenerów i zawodników oraz nagrody w dziedzinie kultury i nauki należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez stosowania kosztów uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 28 kwietnia 2005 roku wpłynął wniosek Urzędu . ...

Czy na podstawie statutu Stowarzyszenia, którego celem działalności jest propagowanie zdrowego stylu życia, można sklasyfikować ten cel do jednej ze sfer działalności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Pismem z dnia 25.04.2005 r. Stowarzyszenie z siedzibą w Szczecinie wystąpiło do tut. organu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II Statutu Stowarzyszenia celem jego działalności jest propagowanie zdrowego stylu życia, który to cel realizowany jest popr ...

Generowanie strony w 4 ms