Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zryczałtowany zwrot podatku

Obliczenie zryczałtowanego podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT RR w sytuacji przekazania na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego części zapłaty za produkty rolne po dokonaniu potrąceń składek na ubezpieczenie innych należności.

Dotyczy: zapytania Spółki z dnia 07.07.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście w sprawie odliczenia zryczałtowanego podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT RR. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) wyjaśnia: Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u naby ...

Czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 maja 2004 roku podatnik nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego ma prawo do zwrotu zryczałtowanego podatku w wysokości 5%, a sprzedając te produkty korzysta ze stawki 3%?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność polegającą na skupie i sprzedaży zwierząt rzeźnych (symbol PKWiU – 0123100030;0121110031-32). Produkty rolne nabywa od rolników ryczałtowych. Do 30.04.2004 r. stosował stawkę zryczałtowanego podatku 3%. Od 01.05.2004 r., w związku ze zmianą ustawy o podatku VAT z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535), ...


Wątpliwości Podatnika dotyczą prawidłowości zastosowania 3% stawki zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług do wydawanych plantatorowi w ramach świadczenia dodatkowego na podstawie umowy kontraktacji, wysłodków buraczanych.

Biorąc pod uwagę treść złożonego przez Podatnika zapytania, tut. organ podatkowy wskazuje, że na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 3c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega dostarczenie produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji. Na podstawie art. 613 § 1 Kodeksu cywil ...

Jaką stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku stosuje się na fakturach RR przy nabyciu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 29 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku, Spółka dokonuje zakupu żywca od rolników ryczałto ...

1. Czy faktura VAT RR nie zawierająca oznaczenia klasy lub jakości nabywanych produktów rolnych upoważnia do zwiększenia kwoty podatku naliczonego u nabywcy tych produktów w przypadku, gdy przy zakupie żywca (drobiu) przeznaczonego do uboju nie dokonuje się klasyfikacji tych produktów? 2. W którym miesiącu należy zwiększyć u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, jeżeli zapłata za fakturę VAT RR jest dokonywana na rachunek bankowy z zachowaniem 14-dniowego terminu płatności w dwóch ratach (w VII i VIII)?

Odpowiadajac na pismo z dnia 31.07.2004 r. (data wpływu do US 03.08.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 19.08.2004 r (data wpływu do US 24.08.2004 r. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje. W przedmiotowym piśmie Strona zwróciła się z zapyta ...

Okresy przejściowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2004 r. (data wpływu do Drugiego Urzędu Skarbowego 27.04.2004 r.), Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego informuje, iż zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę doku ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości, jest zwolniony od zryczałtowanego 10% podatku dochodowego z tyt. sprzedaży?

Stan faktyczny: Rodzice Podatniczki od 1939r byli właścicielami nieruchomości położonej w Warszawie. Na mocy dekretu z 26.10.1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta st. Warszawy nieruchomość ta przeszła na własność gminy. W 1982r. Podatniczka w całości nabyła spadek po zmarłych rodzicach, a w 1987r. złożyła wniosek o przyznanie jej prawa wieczystego użytkowania do zajętego pr ...

Czy nabywcy produktów rolnych przysługuje prawo zwiększenia kwoty podatku naliczonego od towarów i usług o zryczałtowany zwrot podatku w sytuacji, gdy zapłata należności za produkty rolne nastąpiła na rachunek bankowy i została pominiejszona o kwotę: należności za towary i usługi świadczone rolnikowi ryczałtowemu, składek na rzecz Związku, sum podlegających egzekucji komorniczej, składek ubzepieczeniowych, spłat pożyczek?

Podatnik przedstawił stan faktyczny zgodnie, z którym jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Fakt ten dokumentuje wystawiając faktury VAT RR. Kwota należności za dostarczone produkty rolne zostaje pomniejszona o kwoty potrąceń z tytułu dostarczonych towarów i usług, składek członkowskich na rzecz Związku, sum podlegających egzekucji komo ...

Czy postąpiono prawidłowo dokonując korekt faktur VAT RR wystawionych w dniu 07 maja 2004r. polegających na zmianie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku z 3% na 5% w związku z wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) ? W ocenie Podatnika wystawienie faktur korygujących i powiększenie podatku naliczonego wynikającego z tych faktur w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2004r. jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Stan faktyczny Zakład Mleczarski dokonywał w kwietniu 2004r. skupu mleka od rolników ryczałtowych, za które wystawił w dniu 07 maja 2004r. faktury VAT RR, zawierające informacje, że zakupu dokonano w kwietniu 2004r. a okresem rozliczeniowym jest cały miesiąc. Za faktury te zapłaty dokonano do 10 maja 2004r., stosując stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 3%. W wyniku analizy przepisów ...

Generowanie strony w 6 ms