Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skonto

- dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem VAT za sprzedaż energii elektrycznej na rzecz pracowników na mocy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 6.02.2004 r. (data wpływu – 10.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), w przedmiocie określenia podstawy opodatkowan ...

Czy w przypadku, gdy na prośbę jednostki prowadzącej działalność gospodarczą kontrahent zagraniczny uregulował należność za fakturę przed upływem terminu płatności, pomniejszając należność wynikającą z faktury o 3% (koszty związane z przedterminową spłatą zobowiązania), różnicę wynikającą z faktury a dokonaną wpłatą można zaewidencjonować w ciężar kosztów?

Przepis art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, iż za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych ...

- w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług bezpłatnych.

Odpowiadając na pismo z dnia 23.11.2003 r. w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług bezpłatnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejm ...

Czy w przypadku udzielenia skonta koniecznym jest wystawienie faktury korygującej dla kontrahenta zagranicznego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 12 lutego 2004 r. Jednostka zwróciła się do Na ...

Sposób dokumentowania udzielonych skont

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2004 r. /data wpływu 21.05.2004 r./ w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczących sposobu dokumentowania udzielonych skont - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 z późn.zm.) informuje, iż zgodni ...

Dotyczy stosowania skonta.

Naczelnik Kujawsko Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 17 maja 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we ...

Czy udzielenie odbiorcy skonta za wcześniejszą zapłatę należności za dostarczony towar winno być udokumentowane fakturą korygującą ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 17 września 2004r. wynika, że Spółka w niektórych przypadkach udziela swoim odbiorcom stałym skonta i zmniejsza obrót o wartość udzielonego skonta stawką procentową od zakupu netto wykazanego w fakturze, za którą odbiorca dokonał wcześniejszej zapłaty. Skonto jest udzielane po wystawieniu faktury za dostarczony towar, ponieważ warunkiem jego udz ...

Czy udzielenie skonta powoduje korektę faktury wewnętrznej ?

Zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający zobowiązany jest zapłacić. Na podstawie ust.2 ww. artykułu podstawa opodatkowania, o której mowa w ust.1, obejmuje:1)podatki, cła opłaty, i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów, 2)wydatki ...

Czy potrącone skonto zmniejsza podstawę opodatkowania WNT w miesiącu potrącenia czy w miesiącu wystawienia faktury ?

Z zapytania wynika, że spółka otrzymuje faktury od kontrahentów zagranicznych z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które upoważniają do obniżenia zapłaty o 2 % /skonto/, jeżeli zapłata nastąpi w ciągu 10 dni. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz U. Nr. 54 poz. 535/ podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota ...


Generowanie strony w 3 ms