Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi kosmetyczne

Biorąc pod uwagę, iż podatnik miał prawo przypuszczać, iż zgodnie z załącznikami do obwieszczenia Ministra Finansów z 31 marca 1995 usługi solarium są zwolnione od VAT - uznać należy, że takie właśnie działania podatnika były podejmowane w zaufaniu do organów państwa z poszanowaniem zasady spójności systemu prawa - w przypadku, gdy do danego podatnika nie były indywidualnie kierowane wyjaśnienia wskazujące na opodatkowanie usług stawką 22%, to rozliczenie przez podatnika tych usług jako zwolnionych nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe oraz kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam: Usługi świadczone przez solaria według obowiązującej do 31 marca 1995 r. Klasyfikacji Usług sklasyfikowane są w podbranży 89102 "Usługi kosm ...

dot. "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej"

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2002 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.08.2002 r.) uzupełnione w dniu 6.09.2002 r., informuje: Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym usługi świadczone przez solaria zaliczone do gałęzi KWiU 93.04.10 „usługi związane z popr ...

Dotyczy obowiązku stosowania kasy fiskalnej przy wykonywaniu usług kosmetycznych oraz solarium?

Odpowiadając na pismo, stosownie do zapisu art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług, wyjaśnia co następuje: W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnicy sprzedający tow ...

W jakiej wysokości należy stosować stawki podatku VAT na świadczenie następujacych usług: kąpiele solankowe, bicze szkockie, kąpiele w kwasowęglówce, kąpiele borowinowe, okłady borowinowe, kąpiele w ziołach? Czy rozszerzenie działalności o te usługi spowoduje obowiązek instalacji kasy fiskalnej ?

Zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ) stawka podatku wynosi 22%. Zgodnie z par.2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.Nr 234, poz.1971 ze zm.) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2004r. czynności wymienione w załączniku nr 1 poz. 41 (usługi fryzjerskie i ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi fryzjerskie i kosmetyczne ?

Pismem z dnia 24 sierpnia 2004r., uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2004r., Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: Podatnik zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność hotelarsko-gastronomiczną o usługi fryzjerskie oraz kosmetyczne i w związku z tym zwraca się z zapytaniem jaką stawką podatku VAT ...

Czy w związku z rozszerzeniem działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie usług solarium o usługi dotyczące terapii poprawiającej ukształtowanie sylwetki za pomocą urządzenia typu VACU VELL nie nastąpi utrata prawa do opodatkowania kartą podatkową?

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług solarium opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Podatniczka zamierza rozszerzyć zakres działalności o usługi związane z poprawą ukształtowania sylwetki, zakupując urządzenie typu VACU VELL. Podatniczka prosi o udzielenie odpowiedzi, czy w związ ...

Czy sprzedaż usług fryzjerskich, kosmetycznych i usług naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi (solarium) podlegają ewidencji na kasie fiskalnej.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług informatycznych, z tytułu sprzedaży tych usług jest podatnikiem podatku od towarów i usług, usługi wykonuje wyłącznie na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą a sprzedaż usług informatycznych jest dokumentowana fakturami VAT. Ddziałalność gospodarcza została rozszerzona o świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla usług związanych z wykonywaniem makijażu realizowanych na zlecenie telewizji dla potrzeb programów telewizyjnych oraz reklamowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.09.2003 r., doręczone do tutejszego organu podatkowego w dniu 18.09.2003 r., wyjaśnia, co następuje: Z treści pisma wynika, że przedmiotem wykonywanych przez Panią czynności jest świadczenie usł ...

Czy posiadając dwa punkty sprzedaży podatnik musi zainstalować dwie kasy rejestrujące?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek z dnia 20.01.2005 r. (data wpływu) złożony przez podatnika X w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy można stosować zwolnienia od podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług charakteryzacji osób występujących przed kamerami TVP 3 oraz usług polegających na obsłudze promptera?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zmianami), postanawia uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2005 r. jest nieprawidłowe i podatni ...

Generowanie strony w 4 ms