Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zbiorowy układ pracy

- dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem VAT za sprzedaż energii elektrycznej na rzecz pracowników na mocy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 6.02.2004 r. (data wpływu – 10.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), w przedmiocie określenia podstawy opodatkowan ...

Czy wartość wydanych pracownikom napoi na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy ?

Przychodem ze stosunku pracy, jak to wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za ...


Z treści zapytania podatnika wynika, że podatnik, na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zobowiązany jest dofinansować pracownikom dopłatę do biletów na przewozy pracownicze w wysokości 60 % i 70 % na zasadach określonych w Regulaminie Pracy. Wobec powyższego podatnik prosi o udzielenie informacji czy kwotę dopłat do przewozów pracowników z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, do dokonywania których podatnik obowiązany jest zgodnie z Z.U.Z.P. (pozostała część opłaty za bilety i przewozy pokrywana jest przez pracowników), należy uznać za świadczenie na cele osobiste pracowników związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W związku z tym wątpliwości podatnika dotyczą tego, czy podatnik ma obliczać i odprowadzać podatek należny VAT oraz czy od dokonanych zakupów biletów i przewozów pracowniczych przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego. Zdaniem podatnika świadczenie usług polegających na dowozie pracowników do Spółki jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, gdyż bez dokonania tych usług Spółka nie mogłaby realizować sprzedaży opodatkowanej. W związku z tym wg podatnika ww. usługi nie podlegają wymogom art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Według podatnika nie ma więc obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej i ujmowania wartości ww. świadczenia w rejestrach VAT o raz deklaracjach VAT-7, zachowując jednocześnie prawo do obniżenia podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego od zakupu biletów i przewozów pracowniczych.

Przepis art. 5 ust. 1 stanowi, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2) eksport towarów, 3) import towarów, 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przy czym zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54 poz. 535) o ...

Czy zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają odprawy pośmiertne należne rodzinie zmarłego pracownika na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 30.06.2004 r.), znak NKF/ER/5495, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, przedstawia co następuje. Składający zapytanie płatnik pyta ...

Zapytanie Spółki dotyczyło ustalenia czy kosztem uzyskania przychodów są finansowane przez pracodawcę na rzecz pracowników świadczenia zdrowotne przysługujące im na podstawie układu zbiorowego pracy.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek z dnia 17 stycznia 2005 r. (złożony w dniu 19.01.2005 r., wpłynął w dniu 20.01.2005 r.; nr sprawy PD2/423-11/05) w sprawie udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy wypłacona przez spółkę kapitałową pracownikom premia okolicznościowa wynikająca z umowy społecznej dotyczącej zabezpieczenia praw i interesów pracowniczych w procesie konsolidacji i restrukturyzacji stanowi koszt uzyskania przychodów spółki ?

POSTANOWIENIE działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie: koszty uzyskania ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacona odprawa pośmiertna?

Stan faktyczny: We wrześniu 2005 roku zmarł pracownik wnioskodawcy. Zgodnie z regulaminem wynagradzania osobie uprawnionej do otrzymania renty rodzinnej przysługuje odprawa pośmiertna. Odprawy pośmiertne wynikające z regulaminu wynagradzania przysługują w kwotach wyższych niż przewiduje Kodeks pracy i nie są ograniczone w przypadku objęcia pracownika ubezpieczeniem na życie. Pytający ma jednak wąt ...

Spółka pyta od kiedy W. Sp z o. o. powinna naliczać podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń w postaci posiłków regeneracyjnych jakie wydano zatrudnianym pracownikom?

Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że X Sp. z o. o. na mocy § 19 ust. 1 pkt c Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jest obowiązana zapewnić pracownikom posiłki regeneracyjne i profilaktyczne w okresie od 1 listopada do 31 marca dla zatrudnionych pracowników. W związku faktem, iż wartość wydanych posiłków regeneracyjnych nie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od o ...

Zapytanie Spółki dotyczyło: dotyczy dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot tzw. tradycyjnego "barbórkowego" wypłacanego pracownikowi Kopalni.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 3 sierpnia 2005 r. (data wpływu: 05.08.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zal ...

Generowanie strony w 151 ms