Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rekompensata kosztów

- ubezpieczenie samochodu stanowiącego środek trwały jako koszt uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 01.12.2003 r. (data wpływu 12.12.2003 r.) wyjaśnia co następuje: zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14. poz. 176 ze zm.) am ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana winna być działalności szkoleniowo-doradcza, mająca na celu ograniczenie bezrobocia oraz rozwój przedsiębiorczości, finansowana w 75% ze środków Unii Europejskiej Phare oraz w 25 % ze środków budżetowych ?

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z 2004 roku) stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w przepisach ustawy oraz w rozporządzeniach wykonawczych, jako opodatkowane obniżoną stawką lub jako zwolnione od opodatkowania. W art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy jako zwolnione od opodatkowani ...

dotyczy wynagrodzeń ławników pełniących czynności w sądzie

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu pismem z dnia 15.07.2004 r. znak USXV/415/22/04 informacji, wydanej w trybie art. 14a § 1 wyżej cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, stanowiącej odpowiedź na zapytanie Sądu z dnia 16.06 ...

Czy wypłacane ławnikom rekompensaty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu? Czy sąd jako płatnik obowiązany jest pobrać zaliczki na podatek dochodowy? Czy mają zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, w odpowiedzi na pismo znak: F: 311/411/2004, data wpływu 19.08.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 27.08.2004 r. (znak: F: 311/439/2004) w sprawie udzielenia informacji w zakresie opodatkowania wypłacanych przez Sąd ławnikom rekompensat, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co nast ...

dotyczy opodatkowania należności ławników

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz uwzględniając stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 15.11.2004 r. (znak: PB5/AŁ-033-69-1612/04), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 28.06.2004 r. ...

dotyczy opodatkowania nalezności ławników

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz uwzględniając stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 15.11.2004 r. (znak: PB5/AŁ-033-69-1612/04), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku pismem z dnia 16.07.2004 r. (znak: US-P ...

dotyczy opodatkowania należności ławników

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz uwzględniając stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 15.11.2004 r. (znak: PB5/AŁ-033-69-1612/04), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy pismem z dnia 20.07.2004 r. (znak: PO.V/4 ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany w 2004 r. z tytułu częściowej rekompensaty kosztów podróży związanych z pełnieniem obowiązków społecznego korespondenta GUS?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana pismo z dnia 12.08.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7.10.2004 r.), uzupełnione odrębnym pismem z dnia 13.10.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie op ...

Czy koszty zwracane pracownikowi przez zakład pracy za poniesione przez pracownika rozmowy telefoniczne z telefonu stanowiącego jego własność, dla potrzeb zakładu pracy - w postaci z góry określonego ryczałtu podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13 lipca 2004 r. (data wpływu do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 28.07.2004 r. – uzupełnione w dniu 13.08.2004 r. o opłatę skarbową i kserokopię umowy o „korzystanie przez pracownika z własnego sprzętu przy wykonywaniu pracy”) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...

wynagrodzenie za świadczenie usług powstrzymywania się od wykonywania czynności związanych z działalnością konsumencką należy rozpatrywać jako przychody podatkowe w miesiącu którego dotyczy wystawiona faktura. Z kolei w kwestii kosztów ponoszonych w związku z zaprzestaniem działalności konsumenckiej koszty stanowiące podstawę kalkulacji wynagrodzenia Spółki powinny być traktowane jako koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, ( j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.03.2005r. Sp. z o.o. "W" wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 17.03.2005r., Nr US72/ROP1/423-25/27/05/PS w sprawie udzielen ...

Generowanie strony w 12 ms