Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekroczenie granicy

- dotyczy opodatkowania sprzedaży towarów dokonanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 17.02.2004 r. w sprawie opodatkowania sprzedaży towarów dokonanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje: Spółka w przedmiotowym piśmie informuje, że ...

Jaka jest data powstania przychodu w sytuacji, gdy fakturę eksportową wystawiono w grudniu 2003 r., a potwierdzenie przez organ celny wywozu przedmiotu eksportu na dokumencie SAD nastąpło w styczniu 2004 r.

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) udziela interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w związku z pisemnym zapytaniem podatnika. Wnoszący przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: Spółka wystawiła fakturę VAT eksportową ...

1. Czy w poniższej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz od usług spedycji i naliczyć podatek VAT pomimo, że towar nie przekroczył granic Polski, czy może podatnik powinien zarejestrować się na terenie Niemiec jako podatnik i tam rozliczać się z podatku? 2. Czy ma prawo zastosować stawkę zerową dotyczącą eksportu w sytuacji, kiedy przewoźnik (spedytor) wystawia fakturę za przemieszczenie towaru z Niemiec na eksport i posiada potwierdzony dokument przewozowy?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi trans ...

Jeżeli faktura wystawiona była przez sprzedawcę w dniu 30 kwietnia 2004 r. a towar przekroczył granicę już po tej dacie i nie był objęty zgłoszeniem celnym, to czy w tym przypadku wystąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i kiedy powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.05.2005 r., który wpłynął w dniu 18.05.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej wykazania w deklaracji VAT-7 za ...


Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy przeprowadzone transakcje kupna i sprzedaży podlegają ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz.53, ze zm. ), zwanej dalej ustawą. Zdaniem Podatnika, transakcje nie są opodatkowane. Zakupu nie można traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, gdyż nie było przemieszczenia towaru, zgodnie z art.11 ustawy, a sprzedaży nie można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, ponieważ towar nie przekroczył granic RP.

Stan faktyczny: Podatnik zakupił na terenie Niemiec towar, który – bez sprowadzania do kraju - następnie sprzedał kontrahentowi z Estonii. Towar podlegał transportowi bezpośrednio z Niemiec do Estonii. Ocena prawna stanu faktycznego: Ustawa określa w art.5 ust.1: pkt 4, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, ...

Czy potwierdzenie (w formie pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego) na odwrotnej stronie załączonego jednolitego dokumentu administracyjnego SAD-3 przez MINISTERSTVO ZA FINANCE CARINSKI URAD LELJE REPUBLIKA SLOVENIJA jest wystarczającym potwierdzeniem wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej, upoważniającym do zastosowania stawki podatku 0 % z tytułu eksportu towarów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 22 grudnia 2005r. (doręczonego dnia 23 grudnia 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatk ...

Czy ze względu na stwierdzenie pomyłki w zastosowanej stawce podatku (22 % zamiast 0%) podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu wniosku (z uwagi na uchylenie postanowienia nr PV/443-341/IV/2005/DP z dnia 28 października 2005 r.) Podatnika z dnia 28.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.07.2005 r.), uzupe ...

Czy spółka ma prawo skorzystać z preferencji podatkowej w oparciu o art. 18 ust. 3 ustawy o VATiA?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu wniosku (z uwagi na uchylenie postanowienia nr PV/443-340/IV/2005/DP z dnia 28 października 2005 r.) Podatnika z dnia 28.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.07.2005 r.), uzupe ...

Generowanie strony w 38 ms