Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: terytorium

- dotyczy opodatkowania sprzedaży towarów dokonanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 17.02.2004 r. w sprawie opodatkowania sprzedaży towarów dokonanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje: Spółka w przedmiotowym piśmie informuje, że ...

Dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach służących wykonywaniu czynności na rzecz kontrahenta z kraju UE.

W odpowiedzi na pismo (data wpływu do Urzędu 14.06.2004 r.) w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach służących wykonywaniu czynności opodatkowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), uprzejmie informuje: Jak wynika z treści pisma, świadcz ...

W jaki sposób należy fakturować wykonywane usługi tłumaczeń obcojęzycznych przesyłane poczta elektroniczną na rzecz kontrahentów zagranicznych z UE i krajów trzecich i co powinna zwierać faktura?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 03.06.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.06.2004 r.) w sprawie stawki podatku od towarów i usług na usługi tłumaczeń językowych na zlecenie podatników z krajów UE i państw trzecich oraz zasad fakturowania tych usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. ...

Pytanie podatnika dotyczy rostrzygnięcia kwestii udokumentowania transakcji transportu wewnątrzwspólnotowego w przypadku, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium innego państwa członkowskiego.

W dniu 03.06.2004r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Pana z zapytaniem dotyczącym faktury, jaką należy udokumentować transakcję transportu wewnątrzwspólnotowego w przypadku, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium innego państwa członkowskiego. Z t ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi dla kontrahenta niemieckiego świadczone na terytorium UE i poza nim?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności sprzedaje usługi inspekcji technicznej malowania zbiorników balastowych na statkach. Usługi świadczone są dla kontrahenta niemieckiego. Czynności wykonywane są zarówno poza jak i na terytorium państw Wspólnoty Europejskiej. Spółka zwraca się z prośbą o ustalenie czy wykonywanie usługi podleg ...

Czy sprzedaż, której dokonano poza terytorium Polski podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy należy ujmować ją w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 16 lipca 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik w ramach prowa ...

1. Czy w poniższej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz od usług spedycji i naliczyć podatek VAT pomimo, że towar nie przekroczył granic Polski, czy może podatnik powinien zarejestrować się na terenie Niemiec jako podatnik i tam rozliczać się z podatku? 2. Czy ma prawo zastosować stawkę zerową dotyczącą eksportu w sytuacji, kiedy przewoźnik (spedytor) wystawia fakturę za przemieszczenie towaru z Niemiec na eksport i posiada potwierdzony dokument przewozowy?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi trans ...

Jak opodatkować usługi oprogramowania świadczone na rzecz podatnika posiadającego siedzibę na terenie kraju Unii w przedstawionych w piśmie przypadkach?

Z dniem 01.05.2004r. weszła w życie ustawa z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opublikowana w Dz. U. Nr 54 pod poz. 535. Zgodnie z przepisami art. 5 tejże ustawy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, czyli na terytorium RP, nie podlega więc opodatkowaniu odpłatne świadczenie usług poza jego terytorium. Ponadto ww. ustawa nie defini ...

Czy dochody uzyskiwane przez Podatnika z tytułu świadczenia ww. usług na rzecz kontrahenta z Indii będą w Polsce podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie badania rynku i opinii publicznej oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (przygotowania strategii firmy, przygotowywania biznes planu, strategii marketingowych na wybrane produkty klienta). W ramach tej działalności Podatnik planuje ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym:1. dochody z pracy wykonywanej przez Podatnika w Szwajcarii podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. w deklaracji PIT-11 za 2002r. płatnik powinien wykazać wszystkie dochody ze stosunku pracy uzyskane przez Podatnika w roku 2002?

Stan faktyczny: Podatnik - posiadający miejsce zamieszkania w Polsce - w 2002r. był zatrudnionym w Spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę. Pracę tę Podatnik świadczył w Polsce. W trakcie roku kalendarzowego pracodawca oddelegował Go - w ramach delegacji służbowych – do pracy w Szwajcarii; w delegacji Podatnik przebywał 312 dni, w tym 220 dni roboczych. Pracodawca nie posiadał w Szwajcarii zakł ...

Generowanie strony w 29 ms