Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: potrącenie (kompensata)

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz inicjalny – z tytułu umowy leasingu?

W uzupełnieniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej ustawy stwierdza, co następuje. Pyt ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 4.12 ...

Czy w wyniku bankowych rozliczeń nettingowych powstają różnice kursowe wpływające na przychody (koszty) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W piśmie Spółki sformułowany został następujący stan faktyczny: Strona rozlicza zagraniczne zobowiązania i należności handlowe w systemie nettingu za pośrednictwem niezależnego zagranicznego banku. Uczestnicy systemu zgłaszają do rozliczeń nettingowych wybrane pozycje zobowiązań w walucie, powiadamiając wierzycieli rozliczanych zobowiązań. Bank obsługujący sesje nettingowe przelicza zgłoszone w or ...

Czy potrącenie jest jedną z form likwidacji istniejącego stosunku prawnego i w związku z tym ustalenie ewentualnych różnic kursowych następuje poprzez porównanie kursów walut z dnia ich zarachowania i z dnia dokonania potrącenia? Czy powstałe w ten sposób różnice kursowe wpływać będą, stosowanie doart. 15 ust. 1 ustawy o pdop, na zwiększenie bądź zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku z pisemnym zapytaniem Spółki w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż w związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia Hotelu jego udziałowcy planują podwyższenie kapi ...

W jaki sposób i w jakim terminie należy ująć dla celów podatku dochodowego otrzymane od dostawców premie pieniężne/bonusy za osiągnięcie określonego poziomu zakupów?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 26 marca 2004 r. (wpływ do Urzędu w dniu 30 marca), uzupełnione następnie dokumentacją przekazaną w dniu 26 kwietnia i 4 maja 2004 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodow ...

Czy różnice kursowe powstałe podczas rozliczeń między członkami grupy w formie wzajemnej kompensaty należności i zobowiązań można uznać za zrealizowane w świetle art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiadając na pismo z dnia 7.04.2004 r. doręczone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: Jak wynika z zapytania, Spółka w ramach pr ...

Czy powstałe w wyniku kompensaty bądź wzajemnego potrącenia różnice o charakterze różnic kursowych mają wpływ na podstawę opodatkowania (obniżają lub podwyższają przychody lub koszty uzyskania przychodów) ?

Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r., ze zm.) w zakresie różnic kursowych, które mogą mieć wpływ na wysokość przychodów lub kosztów jednoznacznie nawiązują do przychodów faktycznie uzyskanych i kosztów faktycznie poniesionych. W zakresie przychodów art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami z zastrzeżeniem ust ...

Jak należy określić datę powstania przychodu z tyt. świadczenia usług opieki informatycznej obejmujących okres dwóch lat w świetle art. 12 ust. 3 a?

W nawiązaniu do odpowiedzi Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 19.04.2004 r. Nr PD-II/423/26/04 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustawy przedstawia swoje stanowisko w sprawie: Podatn ...

Jak należy rozliczyć koszty poniesione w danym miesiącu w stosunku do przesuniętych w czasie przychodów z tyt. dostarczenia wody i odbioru ścieków w świetle art. 12 ust 3 d ustawy o PDOP?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 19 marca 2004 r. znak: FK-1/2004 w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Pytanie dotyczy rozliczenia kosztów poniesionych w danym miesiącu w stosunku do prz ...

Koszty uzyskania przychodów

Stan faktyczny , przedstawia się następująco: Spółka nabyła towar za który zapłaciła z opóźnieniem, co skutkowało naliczeniem przez kontrahenta odsetek za zwłokę. Łączna kwota przedmiotowych odsetek wyspecyfikowanych w piśmie z dnia 2 czerwca 2004 r. wynosiła 32.107.99 zł. Jednocześnie Spółka sprzedała temu samemu kontrahentowi towar za który kontrahent nie zapłacił. Należności Spółki z tytułu nie ...

Generowanie strony w 2 ms