Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samochód służbowy

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania pracownikom Nadleśnictwa pojazdów służbowych wykorzystywanych przez nich do dojazdów do pracy i miejsca zamieszkania.

Odpowiadając na pismo z dnia 28.10.2003 r. (data wpływu do US 30.10.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania pracownikom Nadleśnictwa pojazdów służbowych wykorzystywanych przez nich do dojazdów do pracy i miejsca zamieszkania, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja poda ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odpowiadając na pismo z dnia 14.01.2004 r. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zwrot kosztów używania pojazdów dla celów służbowych w jazdach lokalnych (ryczałt pieniężny) nie może w 2004 r. być uznany za zwolniony z podatku dochodowego. Do końca 2003 r. w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) ...

“Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ekwiwalent pieniężny wypłacony za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy, stanowiące ich własność narzędzia, materiały lub sprzęt, tj. między innymi samochód osobowy”

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ odpowiadając na zapytanie Spółki Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są: ekwiwalenty pieniężne za u ...

Czy prowadząc firmę zajmującą się montażem instalacji gazowych do samochodów podatnik może wystawić sobie fakturę na montaż instalacji gazowej w samochodzie firmowym?

Stosownie do zapisu art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa we Wrocławiu dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Urząd Skarbowy Wrocław – Fabryczna pismem z dnia 3.03.2004 r. nr PP/443-140/2003. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie montażu instalacji gazowej do samochodów powinien wystawić sa ...

Czy można wnieść aportem do firmy ( działalność gospodarcza) samochód osobowy będący własnością podatnika i uzywać go jako samochód służbowy? Jeżeli tak, to w jaki sposób określić jego wartość początkową, jak go amortyzować, jakie koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w związku z zapytaniem dotyczącym udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie z dnia 04.10.2004r Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stwierdza, co następuje: Działalność gospodarcza w zakresie usług geodezyjnych rozpoczęta została przez Pa ...

Podatnik, wnosi o wyjaśnienie wątpliwości w zakresie odliczania podatku VAT z faktur za paliwo. Strona prowadzi działalność w zakresie hurtowego i detalicznego handlu paliwami. Paliwo nabywane od producentów i importerów zlewane jest do zbiorników, a następnie sprzedawane hurtowym odbiorcom i wydawane do własnych stacji paliw - wycena rozchodowanego paliwa i zapasów następuje po zakończeniu miesiąca, według cen przeciętnych. Na stacjach paliw następuje między innymi tankowanie własnych samochodów spółki - w tym pojazdów nie przekraczających ładowności określonej w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Ze względu na mieszanie w zbiornikach paliwa z różnych dostaw nie jest możliwe ustalenie, które z faktur stwierdzają zakup poszczególnych partii paliwa wydawanych do samochodów osobowych, co uniemożliwia stwierdzenie, z której konkretnie faktury i ile VAT nie podlega odliczeniu. Jednocześnie nawet, jeżeli powyższe dane zostaną ustalone, to nie da się ustalić ile dokładnie litrów paliwa z danej faktury zostało wykorzystanych do napędu samochodów osobowych, a tym samym jaka część podatku VAT w niej wykazanego nie podlega odliczeniu. W związku z powyższym Podatnik przyjął metodę statystyczną tj. proporcjonalne odliczenie VAT z faktur za nabywane paliwo, według określonego na te potrzeby wzoru. W ocenie wnoszącego zapytanie jest to jedyna, możliwa w opisanej sytuacji, metoda ustalenia, jaka część podatku naliczonego związanego z nabyciem paliw nie może podlegać odliczeniu. Spółka zwraca się z pytaniem, czy powyższa metoda rozliczenia VAT z faktur za zakupione paliwo będzie prawidłowa.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się, w myśl art. 88 us ...


1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na używanie samochodów służbowych na cele prywatne przez pracowników należy doliczać do osiąganego przez pracownika dochodu, a tym samym opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na używanie samochodów służbowych na cele prywatne przez pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka udostępnia pracownikom samochody służbowe do wykorzystywania ich według zasad ściśle określonych decyzją wewnętrzną, zgodnie z którą wszelkie wydatki ponoszone z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych zaliczane są przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodu. Samochody te najczęściej wykorzystywane są przez pracowników, którzy ...

1. Czy korzystanie przez przedstawiciela handlowego z samochodu będącego własnością Spółki można uznać za zawarcie umowy użyczenia i w związku z tym czy powstaje u przedstawiciela handlowego przychód z nieodpłatnego świadczenia?2. Czy korzystanie przez Członka zrządu Spółki z samochodu służbowego stanowi zawarcie umowy użyczenia i czy u członka zarządu powstaje przychód podlegający opodatkowaniu?"

Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 1997 roku nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 08.09.2004 roku uzupełnionym pismem z dnia 21.09.2004 r.( data wpływy do III MUS 27.09.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika ; Naczelnik Trzeciego Maz ...

Zgodnie z umową o pracę pracownikowi przysługuje prawo do posiadania i używania do celów służbowych samochodu osobowego. Czy przejazdy samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem stanowią realizację przez pracownika celu służbowego, czy też korzystanie z ww. samochodu jest dla pracownika nieodpłatnym świadczeniem? Jak należy to świadczenie wycenić?

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie zawiera definicji pojęcia używania samochodu osobowego do celów podróży służbowej. Pojęcie to zostało zdefiniowane w art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Podróżą służbową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest wyk ...

Generowanie strony w 92 ms