Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: media

Jaką datę należy uznać za datę powstania przychodu podatkowego z tytułu refundowanych i rozliczonych kosztów mediów? Który z ustalonych przez jednostkę wariantów obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych jest prawidłowy?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowymo podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 ze zm.) nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a – 16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie t ...

Wspólnota mieszkaniowa jest stroną umowy z dostawcami mediów do nieruchomości, w skład której wchodzą lokale mieszkalne i użytkowe. Właściciele lokali wpłacają do Wspólnoty zaliczki na pokrycie kosztu zakupu mediów? Wspólnota jako reprezentant ogółu właścicieli lokali reguluje należności wobec dostawców i rozlicza koszty ich zakupu z poszczególnymi właścicielami. Miasto stołeczne Warszawa jako właściciel części lokali w nieruchomości żąda od Wspólnoty wystawienia faktur VAT na opłaty przez nie wnoszone. Czy słusznie?

Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz.U. z 2000r Nr 80 poz.903 z późn.zm.) ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Jednostka powstała w oparciu o powyższy przepis posiada określoną strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą właściciele lokali, zobowiązani do określonych zachowań i czynności wynik ...

Dotyczy stawki podatku VAT w przypadku ponoszonych przez najemcę kosztów mediów z tytułu najmu lokali mieszkaniowych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 3 lutego 2004 r. (wpływ do Urzędu 4 lutego 2004 r.) w zakresie stawki podatku VAT w przypadku ponoszonych przez najemcę kosztów mediów z tytułu najmu lokali mieszkaniowych, Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Na podstawie art. 7 ust ...

Pismem z dnia 30 marca 2004r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących kwestiach: 1) czy sprzedaż kosztów mediów przez wynajmującego w formie oddzielnych faktur jest właściwa, 2) czy Podatnik postąpił właściwie wystawiając fakturę VAT za zużytą energię w miesiącu styczniu 2004r. w nowo powstałej spółce, 3) czy Podatnik ma prawo sprzedawać energię wg ceny brutto i czy tym samym dla kupującego jest to koszt uzyskania przychodu?

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie stwierdził nieprawidłowości w udzielonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego odpowiedziach na pytanie pierwsze i trzecie. Prostuje natomiast odpowiedź na pytanie drugie. ad 1) Podstawą do wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług najmu powinna być umowa zawarta pomiędzy wynajmującym a najemcą. Jeżeli z zawartej umowy ...

Przedstawiony przez podatnika stan faktyczny dotyczy faktu księgowania przez podatnika kosztów usług telekomunikacyjnych w latach 2001-2003 zgodnie z terminem wystawienia faktury, zamiast zgodnie z terminem płatności określonym w fakturach. W związku z powyższym wyłoniło się pytanie podatnika czy istnieje możliwość skorygowania popełnionego błędu poprzez prawidłowe zaksięgowania faktur, a w konsekwencji złożenie korekt deklaracji VAT-7 oraz PIT-5 za lata 2001-2003 r.

Ogólne zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zawarte zostały w art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Zgodnie z ust. 1 art. 19 podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanyc ...

Wspólnota Mieszkaniowa wnosi o udzielenie informacji na zapytanie dotyczące sposobu obciążenia:1) Członków wspólnoty kosztami dostawy mediów i kosztami utrzymania lokali w części nie wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej.Wspólnota ma wątpliwości czy wszelkie zakupione usługi związane z użytkowaniem lokali (nie dotyczące części wspólnej) będąc podatnikiem VAT powinna refakturować na poszczególnych właścicieli lokali wystawiając im faktury VAT, a obrót z tego tytułu wykazać w deklaracji VAT-7.Zdaniem Podatnika, w sytuacji gdy Wspólnota nie skorzysta z prawa wynikającego z art. 19 ust. 1 ustawy VAT, obciążanie poszczególnych właścicieli lokali kosztami zakupu mediów związanych z ich użytkowaniem nie stanowi obrotu i nie należy tej czynności wykazać w deklaracji VAT-7. Taka czynność tj. przekazanie towarów i usług na potrzeby członków wspólnoty (art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług), korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o podatku VAT.2) Administratora budynku B kosztami dostawy mediów i eksploatacji węzła ciepłowniczego w części dotyczącej tego budynku. Wspólnota zapytuje czy obciążenie dostawy mediów i kosztów obsługi węzła cieplnego (np. wystawione przez OPEC faktury) dotyczące zużycia w budynku B należy refakturować, a obrót ze sprzedaży tych mediów wykazać w deklaracji VAT-7.Zdaniem Pytającego obciążenie administratora budynku B kosztami dostawy mediów i eksploatacji węzła cieplnego w części dotyczącej budynku B podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tej części Wspólnota wystawia refakturę i wykazuje obrót w deklaracji VAT-7. Na mocy art. 19 ust. 1 ustawy VAT Wspólnota będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną wynikającą z faktur wystawionych z tytułu zużycia energii cieplnej przez budynek B.

Stan Faktyczny: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika iż właściciele lokali w budynku A są członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, która jest równocześnie właścicielem węzła cieplnego znajdującego się w tym budynku. Powyższy węzeł ciepłowniczy obsługuje również znajdujący się na tym samym osiedlu budynek B, w którym znajdują się lokale na wynajem. Wspólnota Mieszkaniowa otrzymuje z OP ...

Wyjaśnienie jaka część opłat ponoszonych przez najemcę stanowi u wynajmującego przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej Panu przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w piśmie z dnia 1 marca 2004r. Nr DG II-415-5/04. W piśmie z dnia 11 lutego 2004 r. zwrócił się Pan o ...

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna w L może wystawić dla Agencji Nieruchomości Rolnych (której lokalami mieszkalnymi również administruje) łączną miesięczną fakturę VAT, zawierającą także koszty dostawy mediów – załączając pod fakturę imienną specyfikację naliczeń na poszczególnych mieszkańców? Na tym tle powstał spór między Spółdzielnią, a Agencją. Wątpliwości Agencji budzi także zakwalifikowanie przez Spółdzielnie naliczonych opłat jako zwolnionych z podatku VAT.

Z dniem 01. 05. 2004 roku czynności wykonywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie następujących przepisów: - art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11. 03. 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ w sytuacji gdy za wykonywane czynności świadczone na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lo ...

Czy opłaty za korzystanie z mediów (woda, ciepło, wywóz nieczystości) przez najemców lokali komunalnych znajdujących sie w nieruchomościach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, pobierane przez przedsiębiorstwo wykonujące w imieniu gminy obowiązki właściciela, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług ...

Czy od dnia 1 maja 2004 r. prawidłowe jest refekturowanie przez Spółkę kosztów eksploatacji lokalu, a tym samym obciążanie najemcy stawką podatku w wysokości 22 % (za wynajem oraz za media)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 08 kwietnia 2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Spółka w ramach prowad ...

Generowanie strony w 16 ms