Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości - wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a,c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie odliczeń od podatku dochodowego, Urząd Skarbowy w Gorlicach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę skła ...

Przychody z innych źródeł

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4 stycznia 2003 r. w sprawie opodatkowania osób uzyskujących dochody za granicą, Urząd Skarbowy w Gorlicach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymien ...

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.08.2003 r. w sprawie zapytania podatnika w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, że stosownie do art. 359 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) akcje w spółce akcyjnej mogą być umorzone między innymi w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzeni ...


Czy dochody uzyskane w kraju z działalności gospodarczej należy opodatkować łącznie z dochodami uzyskanymi we Francji z tytułu umowy o pracę?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r., uzupełnione w dniu 09.02.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2003 r. w kraju oraz za granicą, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, ...

Czy wypłacone przez Spółkę na rzecz zleceniobiorców (nie będących pracownikami) kwoty z tytułu zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w punkcie 1 pisma przesłanego w dniu 4 lutego 2004 r., uzupełnionego w dniu 18.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ind ...

Czy zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone zleceniobiorcy kwoty z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu dla potrzeb realizacji zawartej umowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (data wpływu) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Czy podatnik osiągający dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych, który to wynajem został dopisany do ewidencji działalności gospodarczej jako przedmiot działalności, może korzystać z formy opodatkowania podatkiem liniowym 19%, na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli do końca 2003 r. rozliczał dochody z tego tytułu jako dochody z najmu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z pismem z dnia 26.01.2004 r. (data wpływu 30.01.2004 r.), uzupełnionym w dniu 25.02.2004 r., po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ...

Kiedy powstaną warunki prawne do zaksięgowania faktur kosztowych w księdze handlowej?

Koszty uzyskania przychodów, stanowiące jedną z podstawowych instytucji podatkowych, decydującą o podstawie opodatkowania a tym samym o wysokości obciążenia podatkowego, mogą być potrącane tylko w określonym czasie wyraźnie wskazanym przepisami prawa. Ogólna zasada prawna w tym względzie, przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrąca ...

Generowanie strony w 15 ms