Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkodliwość

Czy koszt zakupu okularów korygujących wzrok będzie kosztem uzyskania przychodów -niezależnie od jego wysokości - oraz jaka jest wysokość kwoty, którą jest zobowiązany pokryć pracodawca ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), tut. organ podatkowy w odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.01.2004r. (data wpływu 03.02.2004r.), dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 2376 i art. 23715 Kodeksu pra ...

Czy wydatki poniesione przez wieloodziałową Spółkę na napoje, przekąski i ciepłe dania dla przedstawicieli poszczególnych oddziałów i kontrahentów można zaliczyć do kosztów reprezentacji i reklamy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Spółka powinna odprowadzić podatek od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Spółka z o.o. organizuje spotkania i narady komórek organizacyjnych przedstawicieli poszczególnych oddziałów firmy. W trakcie powyżs ...

Czy odszkodowania za ograniczenie czasu nasłonecznienia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest użytkownikiem wieczystym działki budowlanej, na której planuje realizację inwestycji obejmującej budowę budynku biurowego wielokondygnacyjnego (9-11 kondygnacji). Działka ta graniczy bezpośrednio z inną działką na której zlokalizowany jest czterokondygnacyjny budynek mieszkalny należący do wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z prze ...

Jakie są skutki zastosowania się podatnika do interpretacji organu podatkowego, która została następnie (z urzędu) zmieniona decyzją organu drugiej instancji?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Powiatu XXXX z dnia 19.07.2006 r. (data wpływu do Urzędu: 20.07.2006 r.) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione w rozpat ...

Przeniesienie na najemcę pojazdu kosztów naprawy uszkodzonego auta, w części niepokrytej z ubezpieczenia, stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. W sytuacji, gdy nastapiła całkowita szkoda i pojazd nie będzie naprawiany, zapłata jakiej dokonuje najemca na rzecz wynajmującego ma formę odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy powstałe/mogące powstać w przyszłości przychody/ koszty opisane powyżej stanowiły, jak również stanowić będą w przyszłości, odpowiednio przychód podlegający opodatkowaniu / koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 45 ms