Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty zarządu

Koszty uzyskania przychodów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu realizując zasadę wyrażoną w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 30.01.2004 r. wyjaśnia co następuje: Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14 poz. 176, ze zm.) stanowi, że koszte ...

Czy zaliczki wpłacane przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną są dla Wspólnoty Mieszkaniowej czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy opłaty pobierane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego występujących w imieniu gminy na podstawie umowy o zarządzanie, od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy jest czynnością zwolnioną od opodatkowania podatkiem VAT?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 26.02.2004 r. uzupełniony pismami z dnia 01 i 02.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ...

Czy Wspólnota Mieszkaniowa winna naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy z tytułu wypłaconych na rzecz członków zarządu kwot pieniężnych. Kwoty te stanowią zwrot kosztów związanych bezpośrednio z pełnieniem funkcji członków zarządu. Naszym zdaniem refundacja poniesionych wydatków przez Wspólnotę Mieszkaniową na rzecz członków zarządu nie stanowi dochodu, podlegającego opodatkowaniu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r., złożone w dniu 19.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępow ...

Czy Spółka, w której całość udziałów posiada podmiot zagraniczny, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty administracyjne poniesione poza granicami kraju oraz koszty zarządzania, którymi podmiot zagraniczny obciążył Spółkę ? Czy powyższe usługi można uznać za import usług ?

Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że działalność Spółki spełnia przesłanki uznania jej za zakład szwedzkiej Spółki. Stosownie do art. 3 ust.2 ustawy z dnia 15.021992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 5 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od doch ...

dotyczy rozliczeń wspólnot mieszkaniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ś.” w S. ul. K. zwróciła się z pismem w sprawie rozliczania się wspólnot mieszkaniowych. Przedstawiając stan faktyczny, spółdzielnia podała, iż: Jest zarządcą 12 wspólnot mieszkaniowych i w ich imieniu prowadzi dokumentacje księgową oraz rozlicza się z członkami wspólnot w zakresie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych jak również z użycia mediów czy dostarczania w ...

Zarząd Wspólnoty Miszkaniowej otrzymuje co kwartał pewną kwotę jako ryczałtowy zwrot kosztów. Członkowie zarządu pełnią funkcje społeczne, wybierani są na zebraniu wspólnoty. Wypłacona kwota stanowi ryczałtowy zwrot kosztów związanych z dojazdami do siedziby administrującego i innych instytucji, rozmowy telefoniczne dot. spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnoty. Czy powyższa kwota stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i w jakiej formie powinno nastapić rozliczenie z urzędem skarbowym.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2004r., uzupełnione w dniu 09.08.2004r. informuje, że wypłacony zwrot kosztów członkom zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej tytułem ryczałtu za rozmowy telefoniczne, dojazdu do siedziby administrującego itp., stanowi dl ...

Wspólnota zapytuje czy powinna również najemcom wystawiać faktury VAT na pokrycie kosztów zarządu, w przypadku gdy umowę najmu zawiera z najemcą właściciel lokalu.Zdaniem Pytającej Wspólnoty, wystawiając faktury VAT właścicielom lokali postępuje słusznie, zgodnie z art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Natomiast Wspólnota Lokalowa nie ma prawa fakturowania kosztów zarządu na rzecz najemcy, ponieważ najemca nie związany ze Wspólnotą umową nie jest dla niej stroną.

Stan faktyczny: Wspólnota Lokalowa wystawia swoim członkom tj. właścicielom lokali faktury VAT tytułem miesięcznych kosztów utrzymania lokali i części wspólnych nieruchomości. Niektórzy właściciele lokali wynajmują swoje lokale na podstawie zawieranych umów najmu. Ocena prawna stanu faktycznego: Regulacje prawne dotyczące umowy najmu zawarte zostały w przepisach art. 659-692 Kodeksu cywilnego. ...

Koszty uzyskania przychodów

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność m. in. usługową w zakresie świadczenia usług projektowania – opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych oraz działalność rolniczą – niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Wątpliwości Spółki dotyczą zastosowania przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodo ...

Czy w deklaracjach miesięcznych CIT-2 i zeznaniu rocznym CIT-8 należy wykazywać dane dotyczące tylko nieruchomości wspólnej ? Czy wspólnota mieszkaniowa podlega ustawie o rachunkowości i ma obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego ?

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące właściwego wykazywania kwot wynikających z zapisów zdarzeń gospodarczych w deklaracjach CIT-2 o wysokości osiągniętego dochodu/straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych składanych przez wspólnoty mieszkaniowe od 01.01.2004 r. oraz w sprawie obowiązku składania rocznego sprawozdania finansowego przez te jednostki, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarb ...

Czy zeznania podatkowe składane przez wspólnoty mieszkaniowe winny zawierać przychody i koszty związane z zarządem nieruchomością wspólną ?

W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.10.2004 r., znak L.dz. 236/2004 oraz znak L.dz. 237/2004 w sprawie uwzględniania w zeznaniach CIT-8 składanych przez wspólnoty mieszkaniowe przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem lokali, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Problem dotyczy kwestii, czy zeznania podatkowe składane przez wspólnoty mieszkaniowe winny zawier ...

Generowanie strony w 6 ms