Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: użytkowanie rzeczy

Czy kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004 r. (bez numeru) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście uprzejmie informuje, że do 31.12.2003 r. obowiązywała regulacja prawna zawarta w art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. ze zm.), która dotyczyła zwolnień przedmiotowych w zakresie kwot za używanie samochodów dla p ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odpowiadając na pismo z dnia 14.01.2004 r. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zwrot kosztów używania pojazdów dla celów służbowych w jazdach lokalnych (ryczałt pieniężny) nie może w 2004 r. być uznany za zwolniony z podatku dochodowego. Do końca 2003 r. w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2003 r. (znak: L.dz. 14/10/03/OS) uzupełnione następnie pismem z dnia 4.11.2003 r. (znak: L.dz.5/11/03/S) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając w oparciu o art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli ...

Czy dwa autobusy zarejestrowane na moją żonę (będące jej własnością) muszę przerejestrować na siebie, by odliczać koszty związane z ich eksploatacją (paliwo, naprawy, amortyzacja i inne)? Samochody te są wykorzystywane tylko do prowadzenia mojej działalności gospodarczej. Problem ten wynikł z powodu nieotrzymania licencji na przewóz osób przez moją żonę, więc firmę przewozową musiałem wziąć na siebie. Żona prowadzi odrębną od mojej działalności działalność gospodarczą, w której przedmiotowe autobusy (z uwagi na brak odpowiedniej licencji umożliwiającej ich wykorzystanie w jej działalności) są jej zbędne. Uważam, że w tych okolicznościach mam prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów mojej indywidualnej działalności wydatki eksploatacyjne, które ponoszę używając w tej działalności przedmiotowych autobusów. Nie mam natomiat prawa, nie będąc ich właścicielem zaliczać w podobny sposób do kosztów wydatków (amortyzacja, czy ubezpieczenia), które właścicielka autobusów ponosi z tego tylko powodu, że jest właścicielem powyższego majątku, chociaż faktycznie go nie używa.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 10.05.2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 26.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad zaliczania do kosztów uzyskania przycho ...

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2004r. (wpł. do tut. Urzędu 03.03.2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, tut. organ podatkowy na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z przedłożonym pismem podatniczka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług przewozu przesyłek dla firmy kurierskiej, którą dwa razy w miesiącu obciąża fakturą za wykonanie tychże usług. Obecnie firma kurierska ma zamiar przekazać podatniczce na podstawie umowy użyczenia urządzenie do elektronicznej rejestracji danych o przesyłkach, urządzenie to wraz z drukarką umoż ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:1. opłaty za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego przez wykluczonego członka Spółdzielni,2. ustanawianie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z tzw. „odzysku” na rzecz kolejnego członka,3. rozliczenia podatku naliczonego VAT zarówno strukturą sprzedaży, jak i „wprost” w przypadku wystąpienia sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

Ad. 1 Jak wynika z treści pisma Spółdzielnia obciąża podmioty korzystające bezprawnie z lokali mieszkalnych odszkodowaniem za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Czynność otrzymywania odszkodowania nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług ponieważ nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od to ...

Czy do sześciomiesięcznego okresu używania, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r zalicza się okres zawieszenia działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.01.2004 r. w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących pojęcia okresu używania towaru w związku ze zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży towarów używanych, wyjaśnia: ...

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. W najbliższym czasie zamierzam przekazać cały wykorzystywany w tej działalności majątek (częściowo sprzedać, a częściowo oddać do bezpłatnego używania) małżonce, która prowadzi odrębną działalność i zlikwiduję własną działalność. Jakie będą dla każdego z nas podatkowe skutki tej czynności w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w podatku od towarów i usług? Co będzie stanowiło dla nas przychód, a co koszty uzyskania tego przychodu?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 8.06.2004 r. (data wpływu 15.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych p ...

Podatnik prowadzi działalności gospodarczą w zakresie m.in. odpłatnego użytkowania urządzeń rozrywkowo-zabawowych, tzw. ręczne piłkarzyki, stół bilardowy oraz automaty do gry. Zdanie podatnika ww. usługi winny być zakwalifikowane wg PKWiU 92.72.12-00.00 Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. W jaki sposób winna być opodatkowana podatkiem VAT (stawka) ww. działalność: czy stosować stawkę w wysokości 22% czy jest to sprzedaż zwolniona.

Zasady opodatkowania i stawki podatku od towarów i usług po dniu 30.04.2004 r. określają przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 9 ...

Czy wydatki związane z eksploatacją tego samochodu, jaki i koszty zakupu paliwa, materiałów i usług eksploatacyjnych (olejów i innych płynów samochodowych, filtrów, mycia samochodu na myjni), koszty przeglądów, w tym przeglądów zalecanych przez producenta, Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Stan faktyczny: Podatnik - na okres pięciu lat - zawarł ze spółką cywilną, której jest wspólnikiem, umowę użyczenia samochodu posiadającego homologację samochodu ciężarowego o ładowności 550kg. Ocena prawna stanu faktycznego: Pojęcie kosztu uzyskania przychodu określone zostało w treści art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 1 ...

Generowanie strony w 5 ms