Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rezydencja

Dotyczy opodatkowania rezydenta Niemiec z tytułu udziału w zarządzie spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z ze. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskiwania dochodów za udział w zarządzie spółki z siedzibą w Polsce przez rezydenta Niemiec, informuje, ...

Pytanie Banku dotyczy prawa utrzymania w rachunku podatkowym kosztu z tytułu rezerwy na kredyt zakwalifikowany do kategorii straconych w wartości ustalonej w momencie przeklasyfikowania kredytu z kategorii wątpliwych do kategorii straconych, bez względu na zmiany (zmniejszenie/zwiększenie) wartości rezerwy księgowej na skutek zdarzeń lub czynności następujących po przeklasyfikowaniu do kategorii straconych.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku nr L.dz.AIGB/5510/2004 z dnia 25.03.2004r. Pytanie Banku dotyczy prawa utrzymania w rachunku podatkowym kosztu z tytułu rezerwy na kredyt zakwalifikow ...

W jaki sposób należy opodatkować osiągnięte w Polsce dochody obywatela Niemiec z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 12.05.2004 r. (data wpływu do urzędu 21.05.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych w Polsce przez obywatela Niemiec. Zgodnie ...

Jakie kryteria decydują o określonej rezydencji podatkowej oraz w jaki sposób należy poinformować urząd skarbowy o jej zmianie?

W piśmie podatnik podaje, że od września 2003 r. przebywa z całą rodziną w Wielkiej Brytanii, wyłącznie tam osiąga dochody i tam przeniósł centrum interesów życiowych. Natomiast w Polsce posiada mieszkanie i jest na stałe zameldowany. Pytanie dotyczy określenia miejsca rezydencji podatkowej, oraz sposobu poinformowania poprzedniego urzędu skarbowego o jej zmianie. Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z d ...

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania i formy rozliczania się osoby zagranicznej, pracującej na terytorium Polski na podstawie umowy menedżerskiej – kontraktu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W polskim prawie podatkowym obowiązek podatkowy osoby fizycznej uzależniony jest od miejsca jej zamieszkania. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) rozróżniają nieograniczony (art. 3 ust. 1) i ograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 ust. 2a). W myśl cyt. wyżej art. 3 ust. 1 i 2a - nieograniczonemu obowiązkow ...

Czy podatniczka ma obowiązek złożyć zeznanie roczne za 2004 r. z tytułu wypłaconego w styczniu 2004 r. zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 181,20 zł w sytuacji, gdy od dnia 12.05.2004 r. na stałe zamieszkała w Niemczech?

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (przy czym w związku z tym, że 30 kwietnia 2005 r. przyp ...

Czy w opisanej sytuacji osoba zagraniczan osiągająca dochody w Polsce, posiada zakład?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 17.01.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy zmiana właściwości dotychczasowego urzędu skarbowego na Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dniem 1 stycznia 2004 r. obejmuje osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, w spółkach cywilnych, oraz osobowych spółkach handlowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 27.10.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu 20.11.2003 r.) uprzejmie informuje. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, w związku z art. 15 pkt. 1 lit. j oraz w związku z art. 15 pkt. 2 ustawy ...

Czy w stosunku do osób mających udokumentowane miejsce zamieszkania w Gibraltarze należy stosować takie same zasady opodatkowania jak dla osób z miejscem zamieszkania w Wielkiej Brytanii z zastosowaniem umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych /Dz. U. z 1978r. Nr 7, poz. 20/.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz ...

Jaki ma status podatkowy rezydent podatkowy Holandii przyjeżdżając na na okres 5lat do Polski w związku z zawartą umową o pracę z polskim pracodawcą

Jak wynika z Pańskiego wniosku jest Pan obywatelem Holandii, który od stycznia 2004r. przebywa w Polsce w celu świadczenia pracy na rzecz polskiej spółki P. Sp. zo.o. z tytułu umowy o pracę. Jednak intencją Pana jest stały pobyt na terytorium Holandii, gdzie zamierza Pan wrócić po zakończeniu umowy. W myśl art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. ...

Generowanie strony w 27 ms