Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarząd

Dotyczy opodatkowania rezydenta Niemiec z tytułu udziału w zarządzie spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z ze. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskiwania dochodów za udział w zarządzie spółki z siedzibą w Polsce przez rezydenta Niemiec, informuje, ...

- w sprawie odliczenia wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego przez ustawowego opiekuna prawnego małoletnich dzieci.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 23.02.2004 r., znak: US.II-PDF/415/22/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. Z ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych za udział w zarządzie spółki z siedzibą w Polsce przez rezydenta Niemiec.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 4 lutego 2004 r. Nr 16, poz. 149), wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytuł ...

Podatnik jest osobą fizyczną świadczącą pracę w charakterze syndyka oraz na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w charakterze zarządcy komisarycznego: 1. Czy otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Kiedy powstaje obowiązek rejestracji w podatku VAT? 3. Co stanowi podstawę naliczania podatku VAT? 4. Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 5. Czy Podatnik obciąża fakturą VAT firmę finansującą w momencie przekroczenia kwoty zwolnionej?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym pojęcie „ działalności gospodarczej” – stosownie d ...

Postanowieniem z dnia 08.07.2004 r. Sąd Rejonowy odjął dłużnikowi i powierzył mi zarząd nad nieruchomościami w postaci działek nr 8840/03 i nr 1457/02 o łącznej powierzchni 3,5611 ha wraz z wszystkimi znajdującymi się na tych działkach budynkami i instalacjami (tj. młynem, elewatorem i innymi budowlami). Dłużnikiem w tym przypadku jest spółka z o.o. XXX, której Komornik SR wyżej opisane nieruchomości zajął, a następnie wystawił na licytację. Ww spółka formalnie istnieje, ma ona na tej nieruchomości siedzibę i jej działalność opiera się na obiektach ( młyn, elewator) znajdującycych się na ww nieruchomościach. Odjęcie spółce XXX zarzadu nad nieruchomościmi i powierzenie go mnie nastąpiło na mocy art. 931 § 2 k.p.c. Zgodnie z art. 935 k.p.c. zarządca zajętej nieruchomości zobowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki (ma on prawo pobierać zamiast dłużnika wszelkie pożytki z nieruchomości, spieniężać je w granicach zwykłego zarządu oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu takiego zarządu okażą się potrzebne, w sprawach wynikających z zarządu nieruchomością zarządca może pozywać i być pozywany). Czy zarządca nieruchomości dłużnika ma prawo w odniesieniu do tych nieruchomości objętych zarzadem posługiwać się jego numerem NIP i REGON, korzystać z jego zgłoszeń podatkowych, opłacać podatki w imieniu i na rzecz dłużnika oraz kontynuować prowadzenie ksiąg podatkowych dłużnika, czy też zarządca powinien zyskać odrębny NIP, REGON, założyć własne księgi podatkowe i rozliczać podatki ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.07.2004 r. uprzejmie informuje. Art. 7 Ordynacji podatkowej stwierdza, że podatnikiem jest m.in. osoba prawna podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, tj. zobowiązaniu (abstrakcyjnemu) do p ...

Wspólnota Mieszkaniowa zwraca się z prośbą o przedstawienie interpretacji przepisów prawnych związanych z naliczeniem lub zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z udzieleniem częściowego zwolnienia z opłat dotyczących należności na rzecz wspólnoty od członków zarządu. Na podstawie powołanej uchwały z dnia 13 lutego 2004 roku w § 1 zgodnoie z art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (jedn. tekst Dz.U z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) zwolniono od miesiąca marca 2004 roku z miesięcznych opłat za eksploatację i fundusz remontowy przewodniczącego zarządu w 100 % oraz skarbnika i członka zarzadu w wysokości 50%. Powyższe opłaty uzależnione są od powierzchni mieszkalnej, stawek za eksploatację i fundusz remontowy. Nadmieniamy, że w chwili obecnej członkowie zarządu nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio z listy płac i jej nie otrzymują. Podtrzymujemy nasze stanowisko w tej sprawie twierdząc, że w przypadku braku obrotu pieniędzmi w formie wypłat wynagrodzenia za pracę ponoszoną przez członków zarządu powinno być zastosowane zwolnienie z przedmiotowego podatku.

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję: Art. 13 ust. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

1.Spółka wypłaca comiesięczny ryczałt za posiedzenia członkom zarządu pełniącym swoje funkcje z powołania. Członkami zarządu są nierezydenci w rozumieniu prawa dewizowego. Spółka nie zawarła z członkami zarządu kontraktów menadżerskich, umów o pracę, są oni natomiast jej udziałowcami. Wątpliwości Spółki dotyczą konieczności opodatkowania ww. czynności podatkiem od towarów i usług.2. Czy można obniżyć kwotę podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu gazu i paliw silnikowych zużywanych do napędu wózków widłowych?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 19 maja 2004 r. Spółka zwróciła się do tut. org ...

Czy wynagrodzenie wypłacane w 2004r. z tytułu umowy zlecenia, której przedmiotem jest sprawowanie zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej powinno być zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 czy też art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku do-chodowym od osób fizycznych?

Organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego w związku z jego trudną sytuacją gospodarczą i finansową ustanowił nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny. Zarząd ten sprawowany jest na umowę zlecenie przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w oparciu o stosowne zarządzenie. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o ...

1.Czy przedmiotowe wydatki z tytułu najmu lokalu mieszkalnego określone fakturą z dn.07.10.2004r., Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2004?2.Czy na spółce jako płatniku spoczywa obowiązek naliczenia i pobrania od m-ca października 2004r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu używania przez prezesa zarządu w/w mieszkania?Czy Spółka ma obowiązek potrącić podatek od całej kwoty czynszu najmu, czy też zaliczki powinny być potrącone sukcesywnie do okresu trwania umowy oraz okresu użytkowania przedmiotowego lokalu mieszkalnego przez prezesa zarządu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr.137, poz.926 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje: Pismem z dnia 08.10.2004r Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:W miesiącu wrześniu Spółka ...


Generowanie strony w 3 ms