Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontrola

- w sprawie stawki podatku za usługi polegające na kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkań.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 10.10.2003 r. uzupełnione pismami z dnia 21.10.2003 r. znak: 10-IR/03 oraz z dnia 27.10.2003 r. tut. Organ podatkowy na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi polegające na kontroli stanu techn ...

Czy podmiot zagraniczny mający siedzibę w Republice San Marino, a świadczący usługi na rzecz polskiej Spółki, podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 01.10.2003 r. (przesłany do tut. Urzędu przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w dniu 26.01.2004 r.), uzupełniony w dniu 02.03.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Czy podatnik jest zobowiązany każdorazowo do wyznaczania osoby do reprezentowania go w czasie kontroli, czy wystarczy pełnomocnictwo udzielone właścicielowi biura rachunkowego prowadzącego księgi podatnika?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym przez Panią zapytaniemz dnia 15.10.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.10.2004r.) odnośnie obowiązku wyznaczenia przez podatnika osoby reprezentującej go w trakcie kontroli, Naczelnik Urzędu Skarbowegow Zgierzu informuje, iż w znowelizowanych przepisach ...

Pytanie Podatnika: Czy otrzymanie zaliczki od kontrahenta z Włoch na poczet dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów rodzi obowiązek podatkowy VAT, czy do każdej otrzymanej zaliczki należy wystawić fakturę VAT? Czy obowiązek podatkowy od otrzymanych zaliczek pa poczet WDT powstaje niezależnie, czy wysokość otrzymanych zaliczek w sumie nie przekroczyła 50% wartości zlecenia, a firma nie wniosła do US zabezpieczenia zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?

Zgodni z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów praw ...

Czy rolnik musi posiadać książkę kontroli, na przykład zeszyt, w którym są rubryki: organ kontroli, upoważnienie, zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli, jak to jest przy działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie organu kontroli. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna ni ...

Kiedy faktura jest przychodem przy umowie z następującym miesięcznym sposobem rozliczenia: 1) faktury wystawia się na prace odbierane na podstawie protokołu odbioru przez komisję, spisywanego po zatwierdzeniu przez zamawiającego kosztorysów prac, przedłożonych przez Podatnika; 2) za wykonanie usługi Podatnik wystawi do 5 dnia następnego miesiąca fakturę VAT; 3) prace wykonywane w ciągu miesiąca kontrolowane są przez zamawiającego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu udostępniania faktur wystawionych w formie elektronicznej organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Podatnik zamierza rozpocząć wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej dla niektórych odbiorców, poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI). Usługa przesyłania, przetwarzania i archiwizowania dokumentów będzie świadczona przez firmę zewnętrzną, która zapewnia stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralnoś ...

Naruszenie przez organ kontroli przepisów art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o ograniczeniu czasu trwania kontroli, stanowi naruszenie art. 120 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 7 Konstytucji RP, jednak nie dyskwalifikuje to bezwzględnie wyników kontroli oraz nie czyni niemożliwym wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

1. Zaskarżonym wyrokiem z 6 lipca 2005 r., sygn. akt I SABk 86/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę "T." Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (zwanej dalej "Skarżącą") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 23 lutego 2005 r. nr PP I/4407-10/LB/05 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2004 r. 2. Sąd administracyjny I insta ...

Brak uzasadnienia kwestii naruszenia prawa materialnego, stanowiącego podstawę prawną zaskarżonego orzeczenia, nie pozwala NSA na oceną prawidłowości rozstrzygnięcia i tym samym wyrok Sądu I instancji wymyka się spod kontroli instancyjnej.

Decyzją z dnia 26 maja 2004 r. Nr UKS.DPIII/4-431-676-11-1-03 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku określił „Z.” SA w Z. zobowiązanie w podatku od towarów i usług oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i wrzesień 2000 r. Decyzją z dnia 16 września 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku uchylił decyzję organu I inst ...

Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, w które wyposażyła Szpital na czas trwania kontraktu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Generowanie strony w 33 ms