Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dom letniskowy

Czy wydatki poniesione na budowę domu letniskowego podlegają odliczeniu od podatku w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w ramach dużej ulgi budowlanej?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że budują Państwo dom letniskowy, który ma być dostosowany do możliwości całorocznego w nim zamieszkiwania i z uwagi na realizowaną budowę chcą Państwo dokonać odliczenia poniesionych na ten cel wydatków od podatku. Jednakże w oparciu o przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr ...

- wydatki poniesione na remont domu letniskowego a ulga remontowa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 roku o zakresie stosowania przepisów podatkowych na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu jako organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia : Zgodnie z art. 1 pkt 22 w związku z art. 12 ustawy z 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowy ...


Czy przysługuje odliczenie w związku z ponoszeniem wydatków na budowędomu letniskowego całorocznego (na działce letniskowej), w którym zamierzam zamieszkać na stałe? Pierwsz wydatki poniosłem w 2001 r. i odliczyłem w zeznaniu podatkowym.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 26.04.2004 r. zapytaniem dotyczącym odliczeń wydatków na budowę domu, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art.27a ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz ...

Czy wydatki poniesione na remont budynku letniskowego, znajdującego się na terenie leśnym bez prawa zabudowy podlegają odliczeniu od podatku jako wydatki na remont i modernizację?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz ...

Podatnik prosi o wyjaśnienie kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy powyższych nieruchomości. Gmina uważa, że w przypadku dostawy domku podatek VAT nie jest należny, ponieważ dzierżawcy wybudowali go ze środków własnych i użytkują płacąc należne podatki za grunt i domek.

Gmina jest właścicielem działki, którą dzierżawi osobom fizycznym na podstawie umowy dzierżawy od 1973r. W latach siedemdziesiątych ówcześni dzierżawcy we własnym zakresie i za własne pieniądze na podstawie pozwolenia na budowę zabudowali powyższą działkę domkiem letniskowym na trwałych fundamentach. Wydatki ponoszone w trakcie użytkowania przedmiotowego domku dotyczyły tylko bieżących remontów i ...

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla używanego budynku letniskowego niemieszkalnego po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji danego podatnika?

Zgodnie z art. 22j ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. (data wprowadzenia domku do ewidencji środków trwałych) podatnicy mogli indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym, ż ...

W zakresie określenia stawki podatkowej w podatku VAT na domek letniskowy drewniany.

W dniu 12 lipca 2004 roku wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie Pani ... prowadzącej zakład Stolarski z siedzibą w ... w zakresie udzielenia odpowiedzi w sprawie: określenia stawki podatkowej w podatku VAT na domek letniskowy drewniany. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacj ...

Czy za wykonanie domku letniskowego mogę stosować stawkę VAT 7 %?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 29.09.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatk ...

dot. stawki podatku VAT na usługę budowy domku jednorodzinnego, całorocznego wykonanego w technologii drewnianej

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 22.10.2004 r. (data wpływu 22.10.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 23.11.2004 r. (data wpływu 23.11.2004 r.) dot. zagadnień związanych z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbow ...

Generowanie strony w 9 ms