Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot nadpłaty

Jakie dokumenty należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym w Polsce lub w Urzędzie Skarbowym w Singapurze, aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej w Singapurze przez Spółkę X za rok 2000r w/g stawki 24,5%?

Na podstawie art.14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr.137 poz. 926 ze zm.) ustosunkowując się do interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych udzielonej pismem z dnia 24 lutego 2004r. US 72/ROP1/423/55/04/AW na zapytanie “XXX” S.A. z/s w Warszawie – Dyrektor Izby Skarbowej nie akceptuje przedstawionego w w/w piśmie stanowiska, informując: Z ...

Czy podatniczka w myśl obowiązujących przepisów podatkowych może za okres od października 2001 do stycznia 2002r. sporządzić korektę deklaracji VAT-7, pomniejszając przychody i podatek należny o kwotę należności z tytułu usług, za które nie otrzymała zapłaty ?” “Czy powstałą w wyniku tej korekty nadpłatę podatniczka może zadysponować do zwrotu lub na poczet przyszłych należności?”

Aktem prawnym regulującym zagadnienie, o którym mowa w złożonym zapytaniu jest ustawa z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązująca do dnia 30-04-2004r. Zgodnie z przepisami art. 6 ust.8b pkt 2 lit. a cyt. powyżej ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązek podatkow ...

dotyczy stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży budynku mieszkalnego wraz gruntem stanowiącego własność spółki oraz prawa do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży budynku mieszkalnego wraz gruntem stanowiącego własność spółki oraz prawa do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, Naczelnik ...

Czy spadkobiercy przysługuje zwrot nadpłaconego przez spadkodawcę podatku dochodowego za rok 2003?

Odpowiadając, w myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo Podatnika z dnia 20 maja 2004r. (data wpływu 4 czerwca 2004r.) uzupełnione pismem z dnia 02 lipca 2004r. (data wpływu: 07 lipca 2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej niewykorzystanej ulgi podatkowej za 20 ...

W jaki sposób nastąpi zwrot nadpłaconego podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium pańs ...

Czy istnieje obowiązek zwrotu odliczonych od podatku wydatków poniesionych z tytułu wpłat dokonanych do developera, które to wpłaty przejęła spółdzielnia mieszkaniowa i zaliczyła na poczet wkładu budowlanego?

Na podstawie art. 27 a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2, a nastepnie: 1. wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład, ...


Czy otrzymany zwrot z tytułu ulgi remontowej jest dochodem podatnika.

Prawo do zmniejszenia podatku dochodowego z tytułu wydatków poniesionych w 2004 r. na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.). Jak stanowi ten przepis, wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 30.08.2004 r. (znak: GP/16/04, z datą wpływu 2.09.2004 r.) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje jak niżej: Z pisma podat ...

Do uwzględnienia skargi kasacyjnej nie może doprowadzić zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, który nie był przedmiotem wykładni i zastosowania w sprawie. Zastosowanie, bowiem miały inne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, których naruszenia nie zarzucono w skardze kasacyjnej. Do zamierzonego przez autora skargi kasacyjnej skutku nie mógł też doprowadzić zarzut naruszenia art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażona, bowiem w tym przepisie zasada ochrony prawa własności na gruncie prawa podatkowego ulega realizacji m.in. ze względu na treść przepisów Ordynacji podatkowej zapewniającej zwrot nienależnie zapłaconego podatku lub kwotę nadpłaconego podatku (art. 72 i następne). Aby to jednak mogło nastąpić muszą być spełnione przewidziane w tej ustawie przesłanki. O stwierdzenia nadpłaty może wystąpić podatnik (art. 79 § 1), płatnik lub inkasent (art. 79 § 2 pkt 2). Do takiej kategorii podmiotów nie zostali zaliczeni wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej, którym nie przysługuje status podatnika na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodność powołanych regulacji Ordynacji podatkowej z Konstytucją nie została obalona w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie zasadniczej (art. 188).

Wyrokiem z dnia 23.04.2004 r. sygn. akt SA/Rz 1037/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Andrzeja K .i Andrzeja Ł na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 26.04.2002 r. Nr IS.1X73-4408/87/02 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń 2001 r. W uzasadnieniu wyjaśniono, iż podstawę faktyczną rozstrzygnięcia ...

Generowanie strony w 38 ms