Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: układ z wierzycielami

Czy wartość umorzonych przez sąd zobowiązań w postępowaniu układowym stanowi przychód lub czy o kwotę ich umorzenia należy pomniejszyć koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. wg stanu na 31.12.2003 r.) przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu P ...

W dniu 14.12.1998r. firma podatnika na podstawie umowy i zamówienia dostarczyła kontrahentowi towar. Powyższe zdarzenie gospodarcze zostało udokumentowane fakturą, odprowadzony został w ustawowym terminie podatek od towarów i usług i podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnik za sprzedany towar nie otrzymał zapłaty. W okresie dwóch miesięcy po terminie płatności kontrahent złożył wniosek do Sądu o wszczęcie postępowania układowego. W dniu 15.10.1999r. Sąd wydał postanowienie w sprawie postępowania układowego ustalając redukcję długu i spłatę pozostałej jego części w 12 ratach z terminem płatności pierwszej w dniu 30.06.2000r., a ostatniej w dniu 31.12.2005r. Na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik skorzystał z możliwości utworzenia rezerwy na wartość netto tej wierzytelności, którą zaliczył w koszty uzyskania przychodu w 1999r. W latach 2000-2002 kontrahent zapłacił 6 rat układowych, które podatnik rozliczył wliczając do przychodu wartość pomniejszoną o podatek VAT. Z uwagi na pilną potrzebę zaangażowania dodatkowego kapitału w działalność gospodarczą podatnik sprzedał 6 rat układowych w terminach 30.12.2002r., 26.01.2004r., i 12.02.2004r. specjalistycznej firmie zajmującej się obrotem wierzytelności. W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym podatnik zwraca się z zapytaniem: „czy do przychodu uzyskanego w związku ze sprzedażą ww. rat układowych zalicza się wartość pomniejszoną o podatek VAT, który już został zapłacony, czy całą wartość uzyskaną ze sprzedaży.”

Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w art. 509 – 518 kodeksu cywilnego. Przepisy te stanowią między innymi, że wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co prowadzi do zmiany osoby wierzyciela w drodze cesji. Zastrzeżenie formy pisemnej w kodeksie cywilnym jest przewidziane jedynie do celów dowodowych. Transakcje te mogą mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodp ...


Dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności umorzonej na podstawie zawartego układu, zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wierzytelność kredytowa Banku objęta została układem sądowym na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 październik ...

Czy w związku z otwarciem przez podatnika postępowania naprawczego na podstawie art. 492-535 prawa upadłosciowego i naprawczego (Dz.U Nr 60 poz. 535 ) oraz zawarcie w ramach tego postępowania ukladu z wierzycielami, na mocy którego ulega umorzeniu część zobowiązań na zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umorzone zobowiązania nie stanowią przychodu podatkowego ?

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują przepisy art. 12 ust. 4 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które stanowią, iż do przychodów w rozumieniu ustawy nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów ...

Czy obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszą się także do umorzonych zobowiązań, jeśli umorzenie to związane jest z zawarciem układu na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934r. Prawo o postępowaniu układowym?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny cyt: “W dniu 10.03.2003r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zatwierdził układ zawarty z wierzycielami naszego zakładu. Postępowanie układowe zostało otwarte 10.01.2003r. i w związku z tym Spółka podlega przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934r. Prawo o postępowaniu układowym. Obecnie obowiązująca ustawa o podatku dochodowym ...


Proszę o wyjaśnienie zasad i możliwości odpisania w koszty nieściągalnych wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne, i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności udokumentowana jest układem zawartym z dłużnikiem w toku postępowania układowego prowadzonego przez Sąd.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 08.12.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów wierzytelności nieściągalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z opisu stanu faktycznego oraz załączonych do zapytania dokumentów wynika, że Sąd Rejonowy ...

Czy kwota (brutto) zredukowanych wierzytelności w wyniku postępowania układowego stanowi koszt uzyskania przychodów?

Stan faktyczny: Podatniczka, jako przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych, dokonywała sprzedaży towarów za które od kontrahenta spółki S.A. nie otrzymała należności. W 2004r. podatniczka otrzymała postanowienie sądu o zatwierdzeniu (w postępowaniu układowym) układu dłużnika spółki S.A z wierzycielami, w wyniku którego wierzytelności zostały zredukowane w kwotach brutto o 40%. Ocena prawna ...

Jakie przesłanki uprawdopodobniają nieściągalność wierzytelności?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 6.10.2003 r. (data wpływu do Urzędu: 7.10.2003 r.) znak: (...) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przekazuje poniższe informacje: Art. 16 ust. ...

Generowanie strony w 20 ms