Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bonifikaty

Czy w przypadku, gdy na prośbę jednostki prowadzącej działalność gospodarczą kontrahent zagraniczny uregulował należność za fakturę przed upływem terminu płatności, pomniejszając należność wynikającą z faktury o 3% (koszty związane z przedterminową spłatą zobowiązania), różnicę wynikającą z faktury a dokonaną wpłatą można zaewidencjonować w ciężar kosztów?

Przepis art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, iż za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych ...

W jaki sposób udzielone w ramach akcji promocyjnych rabaty wpływają na przychód i koszty uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po zbadaniu stanu faktycznego i dokonaniu analizy zapytania podatnika w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stwierdza, co następuje: Zdaniem ...

- w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług bezpłatnych.

Odpowiadając na pismo z dnia 23.11.2003 r. w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług bezpłatnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejm ...

Koszty uzyskania przychodów

Za przychód z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku poz. 654 ze zm.) uważa się także kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jak wynika ze stanu faktycznego przeds ...

Pytanie Banku dotyczy uznania opisanego działania jak sprzedaży premiowej oraz zastosowania do udzielonej bonifikaty odsetek zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./.

W związku z wystąpieniem z dnia 18 maja 2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uprzejmie informuje, iż odpowiedź Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielona pismem z dnia 17 czerwca 2004r. NR IMUS-1471/DPF/415/60/2004/PP jest nieprawidłowa. W związku z tym, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 si ...

Czy zgodnie z art. 29 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność i następnie zbycia tej własności, jest wartość prawa użytkowania wieczystego pomniejszona o udzieloną bonifikatę?

Ze złożonego wniosku wynika, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej Prezydent Miasta ma prawo do udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej bonifikaty przy „przekształceniu” wieczystego użytkowania gruntów we własność. Kosztami uzyskania prawa własności zostaną następnie obciążenia członkowie spółdzielni. Aby prawidłowo odpowiedzieć na zadane pytanie należy wyjaśnić, iż zmiana formy prawnej gruntu nazyw ...

1. Jakie podatkowe skutki dla spółdzielni mieszkaniowej wystąpią w przypadku jednorazowej wpłaty przez członków spółdzielni 30% różnicy między wymaganym wkładem budowlanym a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym gdy pozostała część należności z tytułu uzupełnienia wkładu budowlanego podlega umorzeniu oraz 2. dotyczy zakupu gruntu.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie podatnika z dnia 25.05.2004r. informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000r. poz. 654 ze zm.) za koszty uzyskania przychodów uwa ...


1)Czy udzielenie bonifikaty cenowej jest ograniczone limitem? 2)Czy udzielenie bonifikaty cenowej rzędu 70-80% ceny podstawowej na usługi pocztowe, uprawnia urząd skarbowy do uznania, że czynność taka stanowi obejście przepisów prawa podatkowego?

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, ...

Czy jest prawidłowe wystawienie faktury korekty z tytułu bonifikaty, dotyczącej kilku faktur VAT z dłuższego okresu i jak należy taką fakturę rozliczyć?

Zgodnie z art. 29 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązujących rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat ...

Generowanie strony w 6 ms