Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty uzyskania przychodów

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik w odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2002 r. informuje, że zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 z 1994 r. ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem,symbolami matematycznymi,znakami graficznymi(literackie,publicystyczne,naukowe,kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

Dotyczy : podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Odpowiadając na pismo z dnia 26.11.2002 r. (data wpływu 13.12.2002 r.) - Urząd Skarbowy w Wadowicach stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 4 ust. ...

Koszty uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze .zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej: czy wystawione przez Starostwo Powiatowe oraz przez Pocztę Polską SA pokwitowania można uznać za dowody księgowe, czy poniesione wydatki na podstawie ww. pokwitowań bę ...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14 listopada 2002 r. (wpływ 22.11.2002 r.) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych informuje. Wartość biletów miesięcznyc komunikacji miejskiej zakupionych dla członków Prezydium ze środków Związku Zawodowe ...

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pani pismem z dnia 06.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: W ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) nie określono w ujęciu rodzajowym wydatków ponoszonych w związku z prowad ...

Obniżenie podatku należnego

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.03 r., informuje: 1) Zgodnie z zapisem art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 14, poz. 176 ze zm.) "kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie ko ...

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 10.01.2003 r. czy zakup zmechanizowanego sprzętu do odśnieżania będzie kosztem uzyskania przychodu w działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w budynkach dzierżawionych od Urzędu Gminy, Pierwszy Urz ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Wasze zapytanie dot. korekt podatku naliczonego VAT, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrot ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.03 r. i działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 z 1997 r.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Z pisma wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą "E." Kielce ul. X. opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz wraz z żoną jest właścicielem nieruchomości, z której część zo ...

Koszty uzyskania przychodów

Do Urzędu Skarbowego w Opatowie w dn. 08.01.2003 roku zwróciła się Pani o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania oraz odpisów amortyzacyjnych ww. środka trwałego. Z pisma wynika, że w 2001 roku zakupiła Pani lokal mieszkalny nadający się do gospodarczego wy ...

Generowanie strony w 5 ms