Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: roszczenie regresowe

Jaki termin należy przyjąć za moment powstania przychodu od 01.01.2003r. z tytułu :1/ roszczenia regresowego,2/ zasądzonych kosztów sądowych,

Od 01.01.2003r. wszedł w życie przepis art.12 ust.3a ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz.654 z późn.zm.), regulujący kwestię momentu powstania przychodu. Zgodnie z tym przepisem za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust.3 ( z zastrzeżeniem ust.3b i 3 c) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż osta ...Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odszkodowanie wypłacone przez Spółkę jawną w ramach roszczenia regresowego dochodzonego przez PZU na rzecz PZU

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31 maja 2005 r. Pana ................ na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2005 r. Nr 2403PDFII/125/415-15/05, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Czy zmiana sposobu prezentacji oszacowanej wartości przyszłych regresów w pasywach bilansu ze znakiem minus, a nie jak dotychczas w kwocie rezerw techniczno -ubezpieczeniowych, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniła charakter podatkowy tej pozycji w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Spółka pismem z dnia 4.04.2005 r. zwróciła się o potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska, zgodnie z którym zmiana z dniem 1.01.2005 r. prezentacji oszacowanej wartości przyszłych regresów nie zmieniła podatkowego charakteru tej pozycji w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Jak wynika ze stanu faktycznego od 01.0 ...

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę zwrotu wypłaconego ubezpieczycielowi odszkodowania w ramach roszczenia regresowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 05.12.2005r. (doręczonego tut. Organowi Podatkowemu w dniu 07.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zaliczenia w koszty uzy ...

Obowiązek pobrania podatku w sytuacji dokonania przez płatnika zapłaty podatku z własnych środków

Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 10.04.2006r.) Z. Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa poda ...

Czy wymienione przez Wnioskodawcę przychody i koszty operacyjne, dotyczące lokali mieszkalnych, garaży i miejsc postojowych w garażach znajdujących się w budynkach mieszkalnych są odpowiednio przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i kosztami tej gospodarki w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a dochód z tego źródła - w przypadku przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem tych zasobów - jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ww. przepisu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy przychody związane ze stratą ustanowienia hipoteki są przychodem dla Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, polegające na przyjęciu, iż wypłacone na rzecz ubezpieczyciela roszczenie regresowe w kwocie 355.451,05 zł, które następnie zostało zasądzone od pracownika prawomocnymi wyrokami sądowymi i skierowane do egzekucji komorniczej winno być uznane za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 14 ms