Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: studenci

Czy matce opłacającej studia wyższe wieczorowe syna przysługuje ulga podatkowa na kształcenie w szkołach wyższych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r ...

Jestem osobą samotnie wychowującą syna w wieku 24 lat, studiującego zaocznie w szkole wyższej. Syn nie jest zameldowany ze mną, ale jest na moim utrzymaniu. W 2003 roku otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych w wysokości niższej od kwoty wolnej od podatku. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy przysługuje mi prawo do rozliczenia się wspólnie z synem za 2003 rok.

W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące możliwości skorzystania z rozliczenia za 2003 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko, działając na podstawie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy podatnik, w zeznaniu podatkowym za rok 2003, może skorzystać z odliczenia od podatku wydatku poniesionego na naukę na studiach doktoranckich w ramach odpłatnego kształcenia w szkołach wyższych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z poźn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie wyjaśnia. Z informacji zawartych w Pani pismach z dnia 20.04.2004 r. i 12.05.2004 r. wynika, iż od 2002 r. jest Pani zatrudniona. W związku z koniecznością podwyższania swoich kwalifikacji zawodowy ...

Kiedy można odliczyć od podatku dochodowego koszty związane z opłacaniem nauki córki w szkole wyższej?

Odpowiadając na pismo z dnia 25.03.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 14 , poz. ...

Zakres stosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535), w szczególności art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy w związku z poz. 13 i 14 Załącznika Nr 4 do tej ustawy w przedmiocie określenia: 1. jakie podmioty są użytkownikami indywidualnymi w rozumieniu zapisu poz. 14 załącznika Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności: czy do grupy tej należą wyłącznie osoby fizyczne, czy do grupy tej należą wszystkie osoby fizyczne niezależnie od tego, czy są użytkownikami danej usługi w zakresie prowadzonej przez siebie samodzielnie działalności gospodarczej, czy w zakresie aktywności pozazawodowej? 2. czy zwolnione z podatku od towarów i usług są wszystkie usługi szerokopasmowego i wdzwanianego dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz użytkowników indywidualnych w zakresie w jakim nie wykorzystują oni dostępu do sieci Internet zapewnionego przez podatnika do prowadzenia działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy do sieci Internet? Czy za prowadzenie działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy uważa się jedynie sytuację, gdy faktycznie świadczącym tego rodzaju usługę jest sam abonent podatnika, a wyłączone z tego zakresu są przypadki, gdy działa on w ramach odrębnego podmiotu prowadzącego tego rodzaju działalność? 3. czy zwolnione z podatku od towarów i usług są usługi wdzwanianego lub szerokopasmowego dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz uczniów lub studentów prowadzących działalność gospodarczą na dostęp szerokopasmowy z wykorzystaniem tego dostępu zapewnionego przez podatnika, 4. czy dla potwierdzenia uprawnień danego podmiotu do zwolnienia świadczonych na jego rzecz usług dostępu do sieci Internet wystarczające są oświadczenia składane przez abonentów, w treści wskazanej w uzasadnieniu niniejszego zapytania? 5. czy podatnik wystawiając fakturę VAT obejmującą usługi dostępu do sieci Internet zwolnione z podatku od towarów i usług zobowiązana jest wskazywać na nich numer załącznika i pozycję wskazującą na podstawę zastosowania zwolnienia?

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi telekomunikacyjne na rzecz abonentów - w tym usługi dostępu do sieci Internet, obejmujące zarówno dostęp wdzwaniany, jak i szerokopasmowy. Jedynie drugi z typów usług daje techniczne możliwości do dalszego świadczenia przez abonentów na rzecz osób trzecich usług na dostęp szerokopasmowy do sieci Internet. Abonentami są zarówno spółki ...

Czy może w koszty swojej firmy zaliczyć koszty zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej?

Pismem z dnia 03.09.2004 r., uzupełnionym o własne stanowisko dnia 24.09.2004 r. strona zwróciła się z zapytaniem o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. W ramach tych przedstawiono następujący stan faktyczny: strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie instalacji piecyków gazowych , hydrauliki itp. Jako mgr. inż. mechanik nie może uzyskać uprawnień budowla ...

Czy usługi świadczone w ramach umowy podpisanej ze stroną amerykańską dotyczącej zabezpieczenia i organizacji miejsc noclegowych, wyżywienia, transportu oraz wejściówek do muzeów dla grupy studentów uczestniczących w organizowanych warsztatach i seminariach podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?Zdaniem pytającego usługi te należy zaliczyć do usług związanych z edukacją i kulturą.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2004 r. znak 396/SSAiP/2004 uzupełnione dnia 03.06.2004 r. uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 w/w załącznika nr 4 wymieniono – PKWiU ex 80 „Usługi w zakresie edukacji”. Jednocześnie ...

Czy będzie podlegało opodatkowaniu stypendium otrzymane z Funduszu Stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% kosztów oraz w 25% ze środków Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, wypłacane na podstawie uchwały rady miasta?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez funda ...

Podatnik zapytuje o sposób zaliczenia dotacji do obrotów Uczelni. Zwraca się również z pytaniem czy usługi udostępniania basenu innym osobom niż studenci będą usługami zwolnionymi z podatku VAT a także zapytuje do jakiego symbolu PKWiU należy zaliczyć usługi świadczone przez bibliotekę i w jaki sposób będą opodatkowane.

Stan faktyczny: Uczelnia otrzymuje dotację z budżetu państwa na działalność bieżącą, która jest przeznaczana głównie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS. Otrzymywane dotacje nie są związane bezpośrednio z wykonywanymi usługami podlegającymi opodatkowaniu. Podatnik prowadzi również basen służący studentom, a także za opłatą udostępniany jest rodzinom pracowników i uczniom szkó ...

1) Czy w przypadku wręczania: a) pracownikom w podziękowaniu za szczególne zasługi dla uczelni: • prezentów, • upominków (np. książek), • kwiatów podczas imprez związanych z działaności a Uczelni; b)nie pracownikom podczas uroczystych kolacji w ramach opłat za uczestnictwo w konferencjach naukowych, studiów podyplomowych: • książek, • kalkulatorów; c)nie pracownikom (gościom): • prezentów, • upominków, • materiałów reklamowych (długopisów, koszulek z logo Uczelni) podczas oficjalnych spotkań, • kwiatów podczas imprez związanych z działalnością Uczelni oraz w przypadku zakupu usług gastronomicznych w związku z przyjmowaniem gości i kontrahentów; d)studentom: • materiałów reklamowych (długopisów, koszulek z logo Uczelni) w ramach akcji studenckich (turnieje, akcje charytatywne), • nagród pieniężnych, nagród rzeczowych (pucharów, bonów książkowych lub innych świadczeń rzeczowych) przyznanych zawodnikom za wygrane zawody sportowe – nie organizowane i nie ogłaszane przez środki masowego przekazu; e)studentom z innych uczelni: • nagród pieniężnych, nagród rzeczowych (pucharów, bonów książkowych lub innych świadczeń rzeczowych) przyznanych zawodnikom za wygrane zawody sportowe – nie organizowane i nie ogłaszane przez środki masowego przekazu powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? 2) Jakie obowiązki ciążą na Uczelni w związku z takimi przekazaniami:

1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.), wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust.1. otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł; zwolnien ...

Generowanie strony w 5 ms