Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dewizy

Czy w działalności gospodarczej zgodne z prawem są rozliczenia gotówką w funtach brytyjskich do wysokości równowartości 10.000 EURO z kontrachentem zagranicznym?

Pismo niniejsze jest informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, o której stanowi art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami). W dniu 12 grudnia 2003 r. Spółka zwróciła się pismem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie uzupełnionym w dniu 6 stycznia 2004 r. o udzielenie pisemnej infor ...

Według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia kwot z Euro na złote – według kursu średniego NBP, czy też według kursu kupna dewiz w banku, w którym firma posiada rachunek?

Jak wynika z zapytania podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy-nabycia towaru na podstawie rachunku otrzymanego z firmy niemieckiej, w którym zapłata wystawiona jest Euro? Sposób przeliczenia kwot w walucie obcej na złote reguluje § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97, poz. ...

Czy podatnik, który prowadzi działalność w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych po awarii systemu obsługującego stanowisko kasowe może ustalić dochód do opodatkowania w drodze oszacowania ?

Działając na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udzielam informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustalania dochodów z działalności kantorowej.Działalność kantorowa jest prowadzona na podstawie uzyskanego zezwolenia wydanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.Zgodnie z art ...

Pytanie Podatnika dotyczy wyceny walut na koncie dewizowym oraz ustalenia kosztu z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych.

Przepis art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, że koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kup ...

Jak zakwalifikować pod względem podatku od towarów i usług czynność sprzedaży waluty obcej zawartą między wnoszącym zapytanie a osobą fizyczną (konsumentem)?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Spółki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zamierza sprzedać na rzecz osoby fizycznej, ...

Czy różnice kursowe wynikające z wzajemnej kompensaty zobowiązań i należności zwiększają badź zmniejszają koszty uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 / - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2005r /data wpływu 15.03.2005r/ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w z ...

Czy w prawidłowy sposób dokonałem obliczenia dochodu (straty) uzyskanego z odpłatnego zbycia obligacji dewizowych?

Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 marca 2005 r. dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie stwierdza, że stanowisko zajęte przez Pana w przedstawionej sprawie je ...

Czy różnice kursowe w przypadku walutowej umowy leasingu finansowego (wyrażonej i płatnej w euro) powstające od części kapitałowej raty leasingowej są przychodem lub odpowiednio kosztem podatkowym dla finansującego.

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o., z dnia 20 lipca 2005r. (data wpływu do Urzędu 21.07.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przestawio ...


Pytanie podatnika Czy w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uczelnia prawidłowo nalicza podatek dochodowy od osób fizycznych ze środków przekazanych z Unii Europejskiej na ralizacje projektu?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Uczelni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E ...

Generowanie strony w 8 ms