Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczenia gotówkowe

Czy w działalności gospodarczej zgodne z prawem są rozliczenia gotówką w funtach brytyjskich do wysokości równowartości 10.000 EURO z kontrachentem zagranicznym?

Pismo niniejsze jest informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, o której stanowi art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami). W dniu 12 grudnia 2003 r. Spółka zwróciła się pismem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie uzupełnionym w dniu 6 stycznia 2004 r. o udzielenie pisemnej infor ...

Czy w przypadku sprzedaży (faktura jest wystawiona w walucie obcej) i płatności gotówkowej w dewizach mam obowiązek rozliczać różnice kursowe, jeśli zapłata od kontrahenta zagranicznego następuje w dniu wystawienia faktury ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12-12-2005 r. stwierdza, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłoszone ...

Czy w przypadku sprzedaży (faktura jest wystawiona w walucie obcej) i płatności gotówkowej w dewizach mam obowiązek rozliczać różnice kursowe, jeśli zapłata od kontrahenta zagranicznego następuje w innym terminie niż data wystawienia faktury ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12-12-2005 r. stwierdza, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłoszone ...

Czy dokonując za granicą zakupów na potrzeby działalności gospodarczej i regulując płatności gotówką w walucie obcej, zakupionej w kantorze lub banku, występuje obowiązek rozliczania różnic kursowych i księgowania ich odpowiednio na zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12-12-2005 r. stwierdza, że nie występują różnice kursowe w przypadku, gdy moment zarachowania oraz zapłata za fakturę dokumentującą trans ...

Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury dokumentującej uiszczenie zaliczki w sytuacji, gdy umowa sprzedaży, na podstawie której dokonano zapłaty zaliczki, nie dochodzi do skutku oraz gdy uiszczona zaliczka jest rozliczana w formie potrącenia z wierzytelnością, przysługującą Wnioskodawcy wobec podmiotu trzeciego (leasingodawcy) na podstawie zawiadomienia o cesji wierzytelności z tytułu zaliczki?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 18.04.2005 r. (doręczonego w dniu 18.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku o ...

dotyczy zaliczenia do kosztów inwestycji poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.10.2006r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2006r. Nr 200, poz. 1473 ze zm) odpisu powodującego zmianę w strukturze aktywów lub pasywów.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spo ...

Generowanie strony w 32 ms