Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa nazwana

Czy koszty usług związanych z testowaniem, szkoleniem i wdrożeniem systemu informatycznego należy zakwalifikować do wartości początkowej licencji na użytkowanie systemu komputerowego, czy też należy je zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z art.16g ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t.Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz.654 ze zm.), za „ cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy , powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania , a w szczególności o koszty transportu, załadunku lub wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, in ...

1. Czy prawidłowy jest sposób polegają na wystawianiu not obciążeniowych dla firm współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych w przypadku braku rozliczenia się tych firm z powierzonych im towarów handlowych i pozorowanego dostarczenia towarów powierzonych przez Spółkę tym firmom do kontrahenta ? 2. Czy prawidłowy jest sposób polegający na naliczaniu podatku należnego VAT od kwoty obciążeń za braki towarów handlowych wobec firm świadczących dla Spółki usługi (dysponujących powierzonym towarem) ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 18.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko ...

Czy zgłoszenie rejestracyjne umowy leasingu traktuje się jako wniosek o zarejestrowanie tej umowy i czy podlega opłacie skarbowej?.

POSTANOWIENIE Nr 32 Prezydent Miasta Nowego Sącza działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ((Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 stycznia 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 1 marca 2006 r.) Pana (...) o interpretację przepisów, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego - postanawia uznać, że w o ...

Czy przekazanie przez Spółkę oznaczonej kwoty pieniężnej spółce X w celu nabycia przez tę spółkę udziałów w spółce Y podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21 listopada 2005 roku (wpływ do Urzędu 25 listopad 2005 roku), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Opodatkowanie zawartych umów w związku z usługą kompleksowego zarządzania płynnością finansową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy umowa cash pooling oparta na subrogacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...Czy usługa cash poolingu świadczona m.in. na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w im ...

Generowanie strony w 33 ms