Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaniechanie

Czy renty wyrównawcze wypłacane na podstawie wyroku sądowego zapadłego w 2002 roku są opodatkowane w 2003 r. i 2004 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W stanie prawnym obowiązującym w 2003 roku ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystały renty wyrównawcze (art. 444 Kodeksu cywilnego) przyznane na podstawie wyroku sądowego. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowił, że wolne od podatku dochodowego ...

Jestem w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, inwalida pierwszej grupy, w stosunku, do którego orzeczono chorobę zawodową. Jedynym źródłem mojego dochodu jest emerytura krajowa, którą wypłaca organ rentowy, po potrąceniu podatku dochodowego. Uważam, że w mojej szczególnej sytuacji – otrzymywane przeze mnie świadczenie emerytalne nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo skierowane do Ministerstwa Finansów, przesłane do tuteujszego organu podatkowego w dniu 19.07.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...

W dniu 24.10.2002 r. zawarłem umowę dzierżawy z Urzędem Gminy na dzierżawę gruntu pod budowę drugiej stacji autogazu. Rozpocząłem starania o uzyskanie niezbędnych dokumentów do budowy: wykonałem mapki geodezyjne, posiadam opinię Inspektora SANEPID, opłaciłem kwotę 2.000 zł na poczet zaliczki za projekt stacji autogazu. Ze względów formalnych oraz opieszałości Urzędu Gminy nie mogłem kontynuować dalszych prac związanych z inwestycją. Kilkakrotnie występowałem do Urzędu o odstąpienie od naliczania mi opłat za dzierżawę lub chociażby częściowe zaniechanie poboru dzierżawy do chwili uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy stacji napełniania gazem. Mimo licznych monitów, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, tylko w dalszym ciągu byłem obciążany pełnymi kosztami dzierżawy.W dniu 18 lutego 2004 r. złożyłem pismo do Urzędu Dzielnicowego o odstąpieniu od umowy dzierżawy.Do chwili obecnej nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w powyższej sprawie. Ostatnią fakturę za dzierżawę otrzymałem za m-c kwiecień 2004 r. Do dotychczas wystawionych faktur nie otrzymałem żadnych korekt. W związku z zaistniałą sytuacją będę ubiegał się o zwrot poniesionych kosztów dzierżawy na drodze sądowej, gdyż zaniechanie inwestycji nastąpiło nie z mojej winy, lecz z winy wydzierżawiającego mi gruntu Urzędu.Czy poniesione koszty dzierżawy stanowią w moim przypadku koszt uzyskania przychodu do celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy naliczony podatek VAT od dzierżawy podlega odliczeniu. Nadmieniam, iż pozostałe poniesione wydatki nie księgowałem w koszty, gdyż od zamierzonej inwestycji byłaby naliczana amortyzacja.

Według przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu gazem na stacji tankowania pojazdów. Wydzierżawił grunt pod budowę drugiej stacji autogazu. Z załączonych do zapytania dokumentów wynika, że poniósł wydatki związane z przyszłą inwestycją, tj. związane z uzyskaniem decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego, raportem Warmińsko-Mazurskiej Spółki Och ...

Czy podatnik ma możliwość i w którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z uzyskaniem kredytu inwestycyjnego (aktualizacja operatu szacunkowego, opłata przygotowawcza bankowa, prowizja bankowa, opracowanie biznes planu, doradztwo kredytowe) na planowany zakup dzierżawionej do tej pory nieruchomości?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż Spółka prowadzi działalność w obiekcie wydzierżawionym. Zarząd spółki prowadzi starania o zakup obiektu. W tym celu zarząd wystąpił z wnioskiem kredytowym do banku o udzielenie kredytu inwestycyjnego (hipotecznego) w miesiącu czerwcu 2004 r. Bank rozpatrując wniosek, żądał wyczerpujących informacji o firmie oraz o nieruchomości będ ...

Czy uzyskany przychód w 2004 r. w formie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1, § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz.60), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia UZASADNIENIE W związku z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 1.02.2005 r. uzupełnionym pismami z dnia 7.03.2005 r. uzupełnione pismem z dnia 11.03.2005 r. ...

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych odnośnie przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zdaniem Podatnika, brak możliwości zaliczenia na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zaniechana inwestycją nie wyłącza prawa do odliczenia podatku VAT. W ocenie Podatnika, użyte w przepisie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT sformułowanie „nie mogłoby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów” oznacza, iż wyłączeniu z prawa do odliczenia podatku VAT podlegają wydatki, które w sposób obiektywny nie mogą być zaliczone do takich kosztów. Podatnik powołuje się przy tym na zasadę neutralności podatku VAT, która daje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego niezależnie od celu i rezultatu działalności gospodarczej, także w sytuacji, gdy nabycie towarów i usług poczynione zostało z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika – nie wykorzystał on ich w prowadzonej działalności (treść VI Dyrektywy i orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości).

Stan faktyczny: Podatnik realizował inwestycję – budowę środka trwałego, która po zakończeniu służyć miała czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Spółka począwszy od 2001r. sukcesywnie dokonywała odliczeń podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją inwestycji. W czerwcu 2004r. Spółka podjęła decyzję o zaniechaniu inwestycji, ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług niedochodzenie należności odsetkowych z tytułu nieuregulowania w terminie należności za dokonanie sprzedaży?

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Wnioskodawca jest wierzycielem wobec innego podmiotu gospodarczego z tytułu dokonanej sprzedaży towarów. Kontrahent będący stałym klientem dla wierzyciela nie uregulował należności w terminie i z tego tytułu obciążony został notą odsetkową. Powołując się na dotychczasową współpracę kontrahent zwrócił się z wnioskiem ...

Czy świadczenia pieniężne wypłacane bezrobotnym bez prawa do zasiłku, niezwiązanym ze Świadczeniodawcą stosunkiem pracy ani stosunkiem cywilnoprawnym, za wykonane prace społecznie użyteczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizyc ...


1. Czy Spółka w momencie sporządzenia Głównego Protokołu Likwidacyjnego uprawniona jest do zaliczenia nakładów poniesionych do dnia 16 stycznia 2009 r., tj. dnia wydania przez Zarząd oświadczenia o zaniechaniu inwestycji P. do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa CIT”) w odniesieniu do nakładów o wartości intelektualnej (m.in. usługi techniczne, inżynieryjne, montażowe, projektowe, geodezyjne) i niematerialnej? 2. Czy Spółka w momencie sporządzenia Głównego Protokołu Likwidacyjnego uprawniona jest do zaliczenia nakładów poniesionych po dniu 16 stycznia 2009 r., tj. dniu wydania przez zarząd oświadczenia o zaniechaniu inwestycji P., nie później jednak niż do dnia sporządzenia i zaakceptowania Głównego Protokołu Likwidacyjnego do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy CIT w odniesieniu do nakładów o wartości intelektualnej (m.in. usługi techniczne, inżynieryjne, montażowe, projektowe, geodezyjne) i niematerialnej? 3. Czy Spółka w momencie sporządzania poszczególnych Jednostkowych Protokołów Likwidacyjnych w miarę rozliczania poszczególnych umów, których kontynuacja uzasadniona jest rachunkiem ekonomicznym, uprawniona będzie do zaliczenia nakładów poniesionych po dniu sporządzenia Głównego Protokołu Likwidacyjnego w grudniu 2009 r. do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy CIT w odniesieniu do nakładów o wartości intelektualnej (m.in. usługi techniczne, inżynieryjne, montażowe, projektowe, geodezyjne) i niematerialnej? 4. W którym momencie Spółka uprawniona jest do zaliczenia nakładów poniesionych w związku z zaniechaną inwestycją do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy CIT w odniesieniu do nakładów, których efekty przybierają postać fizyczną (głównie zakupione urządzenia i materiały) i nadają się do fizycznej likwidacji lub zbycia? 5. W którym momencie w opisanym stanie faktycznym Spółka uprawniona jest do zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy CIT zapłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej na realizację projektu P.? 6. W którym momencie Spółka uprawniona jest do zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na gruncie CIT kar umownych zapłaconych kontrahentom w ramach rozwiązywania umów związanych z realizacją projektu P.? 7. W którym momencie Spółka powinna ustalać podatkowe różnice kursowe powstałe w związku z rozliczeniami wynikającymi z realizacji projektu P., a wynikające ze spłaty zaciągniętej pożyczki oraz wykonania zobowiązań wynikających z umów, na podstawie których Spółka kupowała usługi i towary w ramach realizacji projektu P.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fina ...

Generowanie strony w 32 ms