Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przejęcie środków finansowych

Spółka pyta o zakres stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz 654 ze zm.) w odniesieniu do rozliczenia wyniku podatkowego Spółki w przypadku połącznia przez przejęcie.

W nawiązaniu do wniosku o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego przesyła w załączeniu weryfikację na podstawie art. 14b wyżej cytowanej ustawy, stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - ...

Spółka pyta o ujmowanie przychodów i kosztów w przypadku połączenia Spółek przez przejęcie.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 3 grudnia 2003r. informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2000r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) ksiąg rachunkowych można nie zamykać w przypadku połączeni ...

Generowanie strony w 9 ms